У падмурку поспеху

Belaruskaya Dumka - - ПРАКТЫКУМ -

Калiй­ныя ўг­на­ен­нi, на якія ба­га­та Салі­горш­чы­на, – стратэ­гiч­ны для на­шай краі­ны та­вар. Яны пас­таў­ля­юц­ца на ўнут­ра­ны i знеш­нi рын­кi, што за­бяс­пе­ч­вае доб­ры ўра­джай бе­ла­рус­кім зем­ля­ро­бам i ва­лю­ту ў дзяр­жаў­ны бюд­ж­эт. Ад­нак да­ец­ца ўсё гэта ня­лёг­ка, бо пра­ца ў шах­тах i на аба­га­чаль­ных фаб­ры­ках да­лё­ка не про­стая. Яна пад сi­лу згур­та­ва­на­му, аб’яд­на­на­му агуль­ны­мі iн­тар­э­с­а­мi i спра­ва­мі ка­лек­ты­ву. І без iд­эй­на-вы­ха­ваў­чай ас­но­вы тут не абыс­цi­ся.

На­мес­нiк ге­не­раль­на­га ды­р­эк­та­ра ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства «Бе­ла­русь­калiй» па iд­эа­ла­гiч­най ра­бо­це i кад­рах Ана­толь Махлай у пра­цы з люд­зь­мі не на­ві­чок. Быў за­гад­чы­кам аддзе­ла, са­кра­та­ром Салі­гор­ска­га рай­ка­ма пар­тыi, стар­шы­нёй рай­вы­кан­ка­ма, ця­пер вось два дзе­ся­цi­годдзi на зга­да­най па­сад­зе. Ана­толь Улад­зі­міравіч добра па­мя­тае той час, калi мы ас­це­ра­галi­ся ста­ць за­iд­эа­ла­гi­за­ва­най краi­най і та­му пе­рас­талi зай­мац­ца пат­ры­я­тыч­ным, пра­цоў­ным, ма­раль­ным вы­ха­ван­нем люд­зей, па­чалі стра­ч­ва­ць мно­гiя ду­хоў­ныя каш­тоў­на­сцi.

– Нам нель­га за­бы­ва­ць тое ка­рыс­нае, што бы­ло га­да­мi на­пра­ца­ва­на, пры­носi­ла плён, асаб­лi­ва iд­эа­лы, на якiх грун­ту­юц­ца па­няц­цi лю­бо­вi да Ай­чы­ны, ка­лек­ты­вiз­му, па­ша­ны да сям’i, пра­цы, – пе­ра­ка­на­ны Ана­толь Улад­зі­міравіч. – Пры гэтым важ­на знай­с­цi да ча­ла­ве­ка па­ды­ход, ад­чу­ць яго на­строй, ад­гук­нуц­ца на патр­э­бы, рас­тлу­ма­чы­ць са­мую скла­да­ную сiту­а­цыю, пе­ра­ка­на­ць у неаб­ход­на­сці ці правiль­на­сцi пры­ня­та­га ра­ш­эн­ня. Мно­га­му нас на­вучы­лi за­ба­стоўкi шах­цё­раў, што пра­ход­зілі ў 1990­я. Ад­на­ча­со­ва яны ж і пад­ка­за­лi, як та­кiх сiту­а­цый паз­бя­га­ць. Для гэ­та­га ў нас вы­ка­ры­стоў­ва­ец­ца цэ­лы ар­се­нал iд­эй­на­вы­ха­ваўчых срод­каў – пра­ве­ра­ных бы­лой прак­ты­кай i но­вых, пад­ка­за­ных су­часна­сцю…

Праў­да, ска­ры­ста­ць эфек­ты­ў­на гэты ар­се­нал бы­ло б не пад сі­лу ад­на­му «га­лоў­на­му iд­эо­ла­гу» прад­пры­ем­ства. Яму ў пад­мо­гу – аддзел iн­фар­ма­цый­наiд­эа­ла­гiч­най ра­бо­ты. Зда­ец­ца, сем су­пра­цоўнікаў, – кроп­ля ў мо­ры на шмат­ты­сяч­ны гар­няц­кi ка­лек­тыў. Толь­кi гэтая кроп­ля, як ру­ча­ёк, на­бiрае сi­лу, калі ўз­мац­ня­ец­ца ак­ты­вам з ра­бот­нікаў прад­пры­ем­ства. У штат­ных iд­эо­ла­гаў сот­нi па­моч­нiкаў з лiку кiру­ю­ча­га скла­ду струк­тур­ных падразд­зя­лен­няў, ма­лад­зёж­ных аб’яд­нан­няў, гра­мад­скiх фар­мiра­ван­няў, культ­ра­бот­нiкаў…

Заў­сё­ды ў кур­се пад­зей

Па коль­кас­цi ра­бот­нікаў ААТ «Бе­ла­русь­калiй» – цэ­лы го­рад ра­ён­на­га ма­шта­бу. У 30 струк­тур­ных падразд­зя­лен­нях, у тым ліку шас­ці руд­нi­ках, ча­ты­рох аба­га­чаль­ных фаб­ры­ках і інш. – ка­ля 18 ты­сяч ча­ла­век. Яны пра­цу­ю­ць на па­верх­нi, пад зям­лёй, у роз­ных тэ­ры­та­ры­яль­ных зо­нах, на­ват на вя­лі­кай ад­лег­лас­цi: Пет­ры­каўскi гор­на­а­ба­га­чаль­ны ком­плекс зна­ход­зіц­ца аж­но за 150 кiла­мет­раў ад шах­цёр­скай сталі­цы Бе­ла­русі. Як у та­кіх умо­вах уплы­ва­ць на свя­до­мас­ць i спра­вы пра­ца­ўнікоў?

– Паста­ян­на тры­ма­ем ка­лек­тыў у кур­се пад­зей прад­пры­ем­ства, – га­во­ры­ць Ана­толь Улад­зi­мiравiч. – Апла­та пра­цы, кад­ра­выя пе­рас­та­ноўкi, сіту­а­цыя на рын­ку збы­ту пра­дук­цыi, на­вi­ны са­цы­яль­най сфе­ры… Па ўсiх пы­тан­нях да­ём сво­е­ча­со­вую i аб’ек­ты­ў­ную iн­фар­ма­цыю.

Даў­но апра­ба­ва­ны iд­эа­ла­гiч­ны ка­нал су­вязі з ра­бот­ні­ка­мі – га­зе­та­што­тыд­нёвiк «Калiйш­чык Салi­гор­ска». Вы­данне мае больш за 4 ты­сячы пад­пiсчы­каў. Пас­ля вы­хаду све­жа­га ну­ма­ра як міні­мум ча­цвёр­тая част­ка чле­наў ка­лек­ты­ву ве­дае, на­прыклад, ка­го кiм прызна­чы­лi, ад­куль ён, ча­му пры­ня­та та­кое ра­ш­энне. У свой час у дру­ку быў прад­стаў­ле­ны і но­вы ге­не­раль­ны ды­р­эк­тар ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства Iван Га­ла­ва­ты – ад­зiн з некаль­кiх пр­эт­эн­д­эн­таў,

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.