На­род­ны муд­рас­лоўнік

Belaruskaya Dumka - - БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА -

Яê до­брае се­мя, дыê і до­брае пле­мя

Яê êлічó­цü, таê і адêліêаþц­ца

Яêая Àгатêа, таêая ў яе хатêа

Яêая êл¸пêа, таêая é бочêа, яêая ма­ці, таêая é дочêа

Яêая пес­ня, таêія і сêоêі

Яêая птóøêа, таêое і гняçдçечêа

Яêая ра­да, таêая і гра­ма­да

Яêая спра­ва, таêая і сла­ва

Яêі гас­па­дар, таêі ў яго та­вар дóб, таêі тын, яêі ба­цüêа, таêі сын

Яêі êóст, таêі і ад­ро­стаê

Яêі ма­на­стыр, таêая мілас­ці­на

Яêі пан, таêі жó­пан

Яêі род, таêі плод

Яêі роçóм, таêая і га­ворêа

Яêі Ры­горêа, таêая пра яго га­ворêа

Яêое êарýнне, таêое і на­сенне

Яêое пы­танне, таêое ад­па­вя­данне Яêі

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.