нЯ­штАт­ныМ АўтАРАМ

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

У ад­па­вед­на­сці з за­га­дам вы­ш­эй­шай ат­эс­та­цый­най ка­місіі ад 09.06.2016 го­да № 158 і ра­ш­эн­нем ка­ле­гіі вы­ш­эй­шай ат­эс­та­цый­най ка­місіі Рэс­пуб­лікі бе­ла­русь ад 12.06.2009 го­да № 11/6 ча­со­піс уклю­ча­ны ў пе­ралік наву­ко­вых вы­дан­няў Рэс­пуб­лікі бе­ла­русь для апуб­лі­ка­ван­ня вы­нікаў ды­сер­та­цый­ных дасле­да­ван­няў па гіста­рыч­ных, палітыч­ных, філа­ла­гіч­ных, філа­соф­скіх, эка­на­міч­ных і са­цы­я­ла­гіч­ных наву­ках.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.