На­ци­о­наль­ная МВ­дея

Неде­ли.net

Belgazeta - - Общество -

О том, как ре­а­ги­ро­ва­ли соц­се­ти на важ­ные со­бы­тия про­шед­шей

неде­ли, - в еже­не­дель­ном об­зо­ре «БелГа­зе­ты»

про­шлой неде­ле в при­це­ле бай­не­та ока­за­лась Belarus Future Unconferen­ce, ко­то­рую про­вел Центр но­вых идей и на ко­то­рой ос­но­ва­тель пор­та­ла Tut.by Юрий Зис­сер (на фо­то) по­де­лил­ся сво­им ви­де­ни­ем бу­ду­ще­го Бе­ла­ру­си. Сре­ди про­че­го он за­явил, что «с на­ци­о­наль­ной иде­ей у нас все пло­хо, ни­кто не зна­ет, что это та­кое», что на­ци­о­наль­ная идея «не мо­жет быть ре­кон­струк­ци­ей че­го-то про­шло­го - она на­прав­ле­на на бу­ду­щее», что на­ци­о­наль­ной иде­ей для Бе­ла­ру­си мо­жет стать «неза­ви­си­мость и со­зда­ние граж­дан­ско­го об­ще­ства» и что «ес­ли так слу­чит­ся, что мы бу­дем го­во­рить толь­ко по-рус­ски, это не из­ме­нит на­шей на­ци­о­наль­ной иден­тич­но­сти». Не все в бай­не­те со­гла­си­лись с его те­зи­са­ми.

«Вель­мі спр­эч­ныя дум­кі, асаб­лі­ва на­конт мо­вы. Ня­ма мо­вы - ня­ма на­цыі», - воз­ра­зил Лео Бел. «Звы­чай­нае лі­бе­рал-касма­палітыч­нае трыз­ненне», - по­яс­нил Vitali Makaranka. «Хто б ужо ка­заў, а Зі­сер па­маў­чаў бы - ён за бо­лей чым 10 га­доў на­ват сайт свой на бе­ла­рус­кую не пе­рак­лаў, ві­да­ць ад­мыс­ло­ва», - на­хму­рил­ся Аляк­сей Двар­эц­кі. «Аб­са­лют­на немаг­чы­мы ва­ры­янт, поў­ная дур­но­та, за­сна­ва­ная на жа­да­нь­ні ад­сяд­зец­ца пад лож­кам, ме­навіта тая кан­ц­эп­цыя паліты­кі, якую пра­вод­зі­ць Лу­ка­ш­эн­ка. Ра­сея не дась­ць ад­быц­ца та­ко­му ва­ры­ян­ту, га­ра­чы кан­флікт за­пра­гра­ма­ва­ны, у вы­ніку буд­зе па­бу­да­ва­на на­цы­я­наль­ная дзяр­жа­ва ці краі­на зь­нікне. Аўта­ру і па­доб­ным ле­пей зье­ха­ць з краі­ны», - по­со­ве­то­вал Ге­надзь Лех. «Бу­дучы­ня Зі­се­ра ў Із­раілі. Ня­хай там русі­фі­куе», - от­ру­бил Uladzimir Palivac.

Но не все спу­сти­ли на Зис­се­ра со­бак. «Калі я чы­таю кам­эн­та­ры ў інт­эр­нэце, мне зда­ец­ца, што бе­ла­рус­ка­моў­ная част­ка гра­мадзтва робі­ць усё, каб ад­штурх­ну­ць ад ся­бе вель­мі па­мяр­коў­ных і та­ле­навітых люд­зей, як спа­дар Зі­сер», - груст­но вздох­нул Алек­сандр Фе­ду­та. «На са­мом де­ле Зис­сер, на­ко­нец-то, озву­чил то, что ду­ма­ют все здра­вые лю­ди. И в XXI в. нуж­на не на­ци­о­наль­ная идея - по­езд ушел в XIX в., - а идея государств­енная, по­ни­ма­ние, в ка­ком об­ще­стве хо­тят жить бе­ло­ру­сы. А на­ци­дея в сти­ле «нас пять с по­ло­ви­ной бе­ло­рус­ко­мов­ных ин­тел­ли­ген­та на 9 млн. на­се­ле­ния, дай­те нам за это по­ру­лить, рус­ские - ка­каш­ка, по­ля­ки - ням-ням» смеш­на и ди­ка», - рас­су­дил Andrei Gordienko. «Опыт по­сле­во­ен­ных Япо­нии и Гер­ма­нии по­ка­зы­ва­ет, че­го мож­но до­бить­ся, за­су­нув на­ци­о­наль­ную идею глу­бо­ко в... И да­же за­ко­но­да­тель­но за­пре­тив за­и­кать­ся о ней. На­ци­о­наль­ная идея - пси­хо­те­ра­пев­ти­че­ский при­ем для са­мо­успо­ко­е­ния на­ции. Как в том анек­до­те: «Зна­чит, пси­хо­те­ра­певт из­ле­чил те­бя от эну­ре­за?» - «Нет, но те­перь я им гор­жусь», - про­вел ана­ло­гию Ан­дрей Швец.

А Ales Piletski вспом­нил вдо­гон­ку дру­гой анек­дот, ко­то­рый, по его мне­нию, «мож­на рас­каз­ва­ць пад лю­бую са­цы­яль­на-палітыч­ную на­го­ду»: «Бя­гу­ць два бе­ла­ру­сы, ба­ць­ка і сын, па вак­заль­ным пе­роне ў Мас­кве. Бя­гу­ць з апош­ніх сіл, спаз­ня­юц­ца на цягнік. У ру­ках клун­кі, на пля­чах тор­бы. Бя­гу­ць, спус­ка­юц­ца ў пе­ра­ход пад пу­ця­мі, па­ды­ма­юц­ца на­верх, штур­ха­ю­ць ін­шых люд­зей. Нар­эш­це зна­ход­зя­ць свой пе­рон, вы­бя­га­ю­ць на яго аку­рат у мо­мант ад­праў­лен­ня цягніка, ба­ць­ка па­дае, сын ча­п­ля­ец­ца на­гой за ба­ць­ку, так­са­ма па­дае з усёй сі­лы на бе­тон. Скры­ваў­ле­ныя, яш­чэ ро­бя­ць некаль­кі кро­каў за цягніком і, цяж­ка ды­ха­ю­чы, спы­ня­юц­ца. Гляд­зя­ць яму ўслед. За­тым ба­ць­ка па­ва­роч­ва­ец­ца тва­рам да сы­на, кі­дае тор­бы і з усёй ду­ры дае яму ап­ля­ву­ху. Аша­ле­лы сын ха­па­ец­ца ру­кой за твар і пы­тае: «Ба­ць­ка, за што?!» - «А што ра­бі­ць, што ра­бі­ць?!»

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.