Люкс для Ка­ли­ни­на

Неде­ли.net

Belgazeta - - Панорама -

О том, как ре­а­ги­ро­ва­ли соц­се­ти на важ­ные со­бы­тия про­шед­шей

неде­ли, - в еже­не­дель­ном об­зо­ре «БелГа­зе­ты»

Неде­ля в бе­ло­рус­ской по­ли­ти­ке про­шла под ак­ком­па­не­мент но­вых кад­ро­вых на­зна­че­ний со сто­ро­ны гла­вы го­су­дар­ства. Как и сле­до­ва­ло ожи­дать, бай­нет спо­кой­но от­нес­ся к ро­та­ции чи­нов­ни­ков на мест­ном уровне, за­то на­зна­че­ние Вла­ди­ми­ра Се­маш­ко по­слом РБ в РФ вы­зва­ло ре­ак­цию у поль­зо­ва­те­лей, при­чем ре­ак­ция эта бы­ла аб­со­лют­но раз­ной - от злой иро­нии до пол­но­го одоб­ре­ния пре­зи­дент­ско­го ре­ше­ния. Мно­гие вполне ожи­да­е­мо про­во­ди­ли па­рал­ле­ли меж­ду преды­ду­щей долж­но­стью чи­нов­ни­ка, ко­гда ви­це-пре­мьер Се­маш­ко на про­тя­же­нии 15 лет был глав­ным дей­ству­ю­щим ли­цом в неф­те­га­зо­вых пе­ре­го­во­рах, и ны­неш­ни­ми пол­но­мо­чи­я­ми неувя­да­ю­ще­го пен­си­о­не­ра. Как обыч­но не смог остать­ся в сто­роне от острой по­ли­ти­че­ской те­мы Алек­сандр Клас­ков­ский: «Тое, што ам­ба­са­да­рам у Расіі прызна­ча­ны вет­эран Ся­маш­ка, які ўмее бра­ць на змор мас­коўскіх дзе­я­чаў, вы­бі­ва­ю­чы наф­та­выя ды га­за­выя пр­эфер­эн­цыі, ліш­ні раз пад­кр­эс­лі­вае, як моц­на сяд­зі­ць Бе­ла­русь на той энер­ге­тыч­най ігол­цы. І так про­ста з яе не сас­кочыш. Бо пры ўсёй ры­то­ры­цы Лу­ка­ш­эн­ка баіц­ца ла­ма­ць сіст­эму».

«Ся­маш­ку прызна­чы­лі пас­лом Бе­ла­русі ў Расіі. Па­мя­та­ец­ца, як ён пад бой ку­ран­таў вы­гра­заў для Бе­ла­русі кан­трак­ты на пас­таўкі га­за і наф­ты ў на­ва­год­нюю ноч. Рускім ужо даў­но вы­пі­ць ха­це­ла­ся, а Ся­маш­ка не састу­паў. Вы­му­ша­ныя бы­лі расій­скія бра­ція састу­па­ць. Лу­ка­ш­эн­ка яго некалі «буль­до­гам», зда­ец­ца, на­зы­ваў за яго­ную хват­ку. Ня­кеп­скі вы­бар. Леп­шым быў бы толь­кі Паз­няк», - Zmicier Pankaviec по­пы­тал­ся сде­лать ак­цент на ге­ро­и­че­ском про­шлом Се­маш­ко, но та­кой под­ход не на­шел под­держ­ки у его дру­зей и под­пис­чи­ков.

В част­но­сти, контр­ар­гу­мент на­шел­ся у Улад­зі­мі­ра Хіль­ма­но­ві­ча: «Гэта ўсё ад­на ка­ман­да, ні­чо­га до­бра­га Ся­маш­ка для Бе­ла­русі не зра­біў на­ват та­му, што ў гэтых кр­эс­лах ніх­то ні­чо­га не мо­жа зра­бі­ць. Хвалі­ць яго толь­кі за тое, што ён не ады­ёз­ны?» «Вы са­праў­ды ве­ры­це, што пр­эфер­эн­цыі і зніж­кі на расій­скія энер­га­нось­біты - гэта да­сяг­ненне пе­ра­моўш­чы­каў, якія пад крам­лёўскі­мі ка­бі­не­та­мі сяд­зя­ць? Ра­ш­эн­ні пры­ма­ю­ць на ін­шых уз­роў­нях, а по­тым про­ста спек­такль нам па­каз­ва­ю­ць», - раз­вил те­му Dzianis Rabianok.

Но не все уви­де­ли в этом кад­ро­вом ре­ше­нии те­ат­раль­ную по­ста­нов­ку - Dmitry Tselok, на­при­мер, уве­рен, что это ин­тел­лек­ту­аль­ная иг­ра, в ко­то­рой бе­ло­рус­ская сто­ро­на одер­жа­ла ло­каль­ную по­бе­ду: «При всей иро­нии и сар­каз­ме, по­верь­те мне - Се­маш­ко бу­дет боль­ше чем по­сол. Не так у нас мно­го дей­стви­тель­но ра­зум­ных и ду­ма­ю­щих о Бе­ла­ру­си лю­дей в пра­ви­тель­стве. По­верь­те ста­ро­му от­став­но­му офи­це­ру. Это дей­стви­тель­но кра­си­вый от­вет в непро­стой шах­мат­ной пар­тии с со­сед­кой».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.