Кадр неде­ли/ Кон­сти­ту­ция не указ?

Belgazeta - - Недели -

26 фев­ра­ля на Ок­тябрь­ской пло­ща­ди сто­ли­цы про­шла ак­ция со­ли­дар­но­сти с по­лит­за­клю­чен­ны­ми, уча­стие в ко­то­рой при­ня­ли де­ся­ток ак­ти­ви­стов, вы­шед­ших на пло­щадь с рас­тяж­кой «Сва­бо­ду паліт­вяз­ням!» и порт­ре­та­ми по­лит­за­клю­чен­ных. Во­круг де­жу­ри­ли ми­ли­ци­о­не­ры в штат­ском, ко­то­рые не вме­ши­ва­лись в про­ис­хо­дя­щее. Но не вме­ши­ва­лись - не зна­чит, что не ре­а­ги­ро­ва­ли. Один из ор­га­ни­за­то­ров ак­ции - Па­вел Се­ве­ри­нец - был за­дер­жан еще до на­ча­ла ме­ро­при­я­тия. На­ка­нуне ак­ции был та­к­же за­дер­жан Дмит­рий По­ли­ен­ко. Ак­ти­вист «Ев­ро­пей­ской Бе­ла­ру­си» Мак­сим Ви­няр­ский на­звал пре­вен­тив­ные за­дер­жа­ния луч­шим до­ка­за­тель­ством то­го, что «на плош­чу тр­э­ба бы­ло прых­од­зi­ць». «Люд­зей ха­па­ю­ць пр­э­вен­ты­ў­на, на­ват не да­ча­каў­шы­ся, што яны злад­зя­ць ней­кую ак­цыю, а пра­ва на мір­ныя схо­ды га­ран­та­ва­на Кан­сты­ту­цы­яй і не павін­на нічым аб­мя­жоў­вац­ца. Мы не ма­ем пра­ва да­ва­ць улад­ным ор­га­нам пр­э­зумп­цыю неві­на­ва­тас­ці. Мы сто ты­сяч разоў ба­чы­лі, як яны абы­ход­зяц­ца з люд­зь­мі. Да гэ­та­га, на­ват калі яны сваю спра­ву зра­білі нед­зе больш­менш слуш­на, гэта за­ў­сё­ды да­волі па­да­з­ро­на», - от­ме­тил он в ком­мен­та­рии Tut.by.

Ак­ция за­вер­ши­лась в 18.20. Во вре­мя ее про­ве­де­ния за­дер­жа­ний не бы­ло - они на­ча­лись по окон­ча­нии ак­ции. В тот же день бы­ли за­дер­жа­ны ак­ти­ви­сты Оль­га Ни­ко­лай­чик и Ар­тем Чер­няк. 27 фев­ра­ля си­ло­ви­ки за­дер­жа­ли Лео­ни­да Ку­ла­ко­ва, а 28 фев­ра­ля - Майю На­у­мо­ву. При­чем На­у­мо­ва бы­ла за­дер­жа­на у зда­ния су­да Пер­во­май­ско­го рай­о­на, где она жда­ла, ко­гда при­ве­зут ее со­рат­ни­ков.

1 мар­та в Мин­ске про­шли су­ды над участ­ни­ка­ми ак­ции. Все это вре­мя ак­ти­ви­сты про­ве­ли в ИВС на Окре­сти­на. Се­ве­рин­ца су­ди­ли в су­де Фрун­зен­ско­го рай­о­на. По­ли­ти­ка об­ви­ни­ли в на­ру­ше­нии ст.23.34 КоАП (на­ру­ше­ние по­ряд­ка ор­га­ни­за­ции или про­ве­де­ния мас­со­вых ме­ро­при­я­тий). Как со­об­щи­ли пра­во­за­щит­ни­ки, су­дья два ра­за объ­яв­ля­ла пе­ре­рыв в за­се­да­нии, но в ито­ге при­ня­ла ре­ше­ние на­ка­зать Се­ве­рин­ца 10 сут­ка­ми ад­ми­ни­стра­тив­но­го аре­ста. В су­де Цен­траль­но­го рай­о­на бы­ли рас­смот­ре­ны де­ла На­у­мо­вой, Ку­ла­ко­ва и Ни­ко­лай­чик. Их оштра­фо­ва­ли на 45 ба­зо­вых ве­ли­чин, или BYN1147,5. Чер­ня­ка на­ка­за­ли штра­фом в 40 ба­зо­вых ве­ли­чин, или BYN1020.

Адек­ват­ны ли столь про­дол­жи­тель­ный арест и столь зна­чи­тель­ные штра­фы мас­шта­бу «со­де­ян­но­го» - во­прос, увы, ри­то­ри­че­ский.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.