БоБРуй­сКая на­ход­Ка не Ржа­ве­ет

Belgazeta - - Недели Хроники -

де­пу­тат пп нс игорь мар­за­люк на­звал сен­са­ци­ей шлем, об­на­ру­жен­ный на бе­ре­гу бе­ре­зи­ны в пор­ту боб­руй­ска. на­ход­ка от­пра­вит­ся в го­род­ской му­зей.

«Это уни­каль­ный по­зо­ло­чен­ный кня­же­ский шлем кон­ца X ве­ка. Это сен­са­ция», – объ­явил док­тор ис­то­ри­че­ских на­ук, ар­хео­лог Мар­за­люк. Шлем об­на­ру­жен бла­го­да­ря боб­руй­ско­му жур­на­ли­сту-эн­ту­зи­асту Ни­ко­лаю Сил­ко­ву. Ес­ли под­твер­дит­ся под­лин­ность на­ход­ки, ко­то­рая по ви­ду на­по­ми­на­ет так на­зы­ва­е­мые «чер­ни­гов­ские шле­мы» Х-ХIII ве­ков, то ее уни­каль­ность бу­дет неоспо­ри­мой.

Од­на­ко, как го­во­рил один ки­но­ге­рой, «ме­ня тер­за­ют смут­ные со­мне­ния». Исто­рик Сер­гей Та­ра­сов ска­зал ина­че: «Я ве­рить рад. Об­ма­ны­вать­ся тош­но!»

«Як той ка­заў: «Не ма­гу змаў­ча­ць». Ша­лом ман­голь­скі, як у Аляк­сандра Неўска­га. Там яш­чэ му­ся­ць бы­ць су­ры з Ка­ра­на. Але не аб тым. Нас моц­на «на­гр­э­лі» з «По­я­сам Вітаўта»…, спра­ба­валі з «Ка­ра­ля­мі Аў­фра­сінь­ні» (улас­на агля­даў). Апош­няе з вы­пад­ку поў­нае лух­ты не «пра­ка­ці­ла». Ана­ла­гіч­ная, праў­да, ды­ле­танц­кая спро­ба – по­лац­кі пад­вод­ны стод. Ку­пілі­ся мно­гія. Усё вы­ш­эй пе­ралі­ча­нае – пад­ман! І гэты ша­лом – што, з нержа­вей­кі зроб­ле­ны? Про­ста ў вад­зе ля­жаў амаль 700 га­доў? Га­ды 2-3 пат­ры­малі звы­чай­ны на­вад­зел. Каб пра­да­ць да­ра­ж­эй за «гісто­ры­ка-куль­тур­ную каш­тоў­на­сць». Хо­пі­ць з нас «па­я­соў». І ней­кіх «экс­ка­ва­тарш­чы­каў», як з «по­я­сам Вітаўта», – на­пи­сал Сер­гей Та­ра­сов.

Од­на­ко позд­нее он сме­нил гнев на ми­лость: «Шлем са­праўд­ны, X-XI стст.! Ве­ру са­праўд­ным ар­хе­о­ла­гам. М.Плавінс­ка­му і В.Ла­кі­зе».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.