Вы - КАВА ЦІ ГАРБАТА?

Belgazeta - - КОМПАНИИ И РЫНКИ - Зь­мі­цер Дры­гай­ла

Даў­но зна­ё­мыя з кіраўніком хол­дын­гу «РуМе­диа» (Business FM) Мі­хаі­лам Бер­ге­рам. Па­мя­таю яго яш­чэ з ча­соў най­леп­шай, на мой по­гляд, ра­сей­с­кай га­з­эты най­но­ў­ша­га ча­су «Се­год­ня», дзе ён быў га­лоў­ным рэ­дак­та­рам і якая ўжо 18 га­доў не іс­нуе. Але Business FM на­ват у сёнь­няш­ніх цяж­кіх ва­рун­ках для СМІ ў Ра­сеі за­ста­ец­ца пры­быт­ко­вым і пась­пя­хо­вым. Слу­хаў вы­сту­пы сп. Бер­ге­ра, га­ва­рыў зь ім сам на сам. І бы­ло б, на­п­эў­на, ня­правіль­на не пад­зя­ліц­ца з ва­мі дум­ка­мі пра біз­нэс ў мэ­ды­ях і пра­дукт мэ­ды­я­кам­паніі ад ад­на­го з най­больш пась­пя­хо­вых мэ­ды­ябіз­нэс­оў­цаў Ра­сеі. Па­га­тоў ён ня су­пра­ць. Вось тры ці­ка­выя гісто­рыі.

Гісто­рыя пер­шая. На пра­цы мы штод­ня су­стра­ка­ем роз­ных люд­зей. Але ма­ла хто з нас усь­ве­дам­ляе, што мэнэд­ж­э­ры дзе­ля­ць люд­зей толь­кі на дзь­ве катэ­го­рыі, пры гэтым на­зы­ва­ю­чы іх імё­на­мі двух най­па­пу­ляр­ней­шых на­по­яў на Зям­лі - ка­вы й гар­ба­ты. Вось як вы ду­ма­е­це, які з двух на­по­яў да­ра­ж­эй­шы?

Кава пра­да­ец­ца на бір­жы па кош­це, які склаў­ся для гэ­та­га та­ва­ру. Эліт­ную ж гар­ба­ту пра­да­ю­ць на аўк­цы­ё­нах. Ца­на за­ра­нёў невя­до­мая й мо­жа бы­ць як прый­маль­най, так і неве­ра­год­на вы­со­кай. Са­мая да­ра­гая кава - Kopi Luwak, каш­туе $400 за кі­ло. Най­да­ра­ж­эй­шая гарбата Da Hong Pao каш­туе $600 тыс. да­ля­раў за кі­ло. І гэта не мя­жа - як па­шан­цуе на аўк­цы­ёне. Яе мо­жа на­о­гул не ха­пі­ць.

Пэр­са­нал «групы кава» - лі­ней­ныя су­пра­цоўнікі з кр­эа­ты­ў­ны­мі на­вы­ка­мі. Яны рэкру­ту­юц­ца й апла­ч­ва­юц­ца па «бір­жа­вых ко­штах», якія вя­до­мыя й зра­зу­ме­лыя ўсім удзель­ні­кам пра­ц­э­су. І, ад­па­вед­на, за гэты­мі люд­зь­мі так­са­ма тр­э­ба йсь­ці на бір­жу пра­цы, бо прыб­ліз­на вя­до­ма, коль­кі на рын­ку каш­туе IT-спэ­цы­я­ліст, гу­кар­э­жы­с­эр ці пра­да­вач­ка ў кра­ме. Прад­стаўнікі групы непуб­ліч­ныя, та­му пат­эн­цый­ныя пра­ца­даў­цы на іх вель­мі рэд­ка па­лю­ю­ць пэр­са­наль­на.

Уз­ро­вень стра­ты для кам­паніі ў вы­пад­ку пе­ра­хо­ду су­пра­цоўніка гэтай катэ­го­рыі да кан­кур­эн­таў уме­ра­ны - функ­цыя не сы­ход­зі­ць ра­зам з су­пра­цоўні­кам і мо­жа бы­ць пе­ра­дад­зе­ная ін­ша­му вы­ка­наў­цу.

«Гру­па гар­ба­ты» - гэта кр­эа­тыў haute couture. Гэта - рэй­тын­гі ды аўды­то­рыя (то бок, у рэш­це рэ­шт, гро­шы), гэта - твар ды й ід­эн­ты­фіка­цыя кам­паніі. Пэр­са­нал «групы гар­ба­ты» - ад­зін­ка­вы, аўк­цы­ён­ны та­вар, ца­на на які непрад­ка­заль­ная. Функ­цыі сы­ход­зя­ць з кам­паніі ра­зам з вы­ка­наў­цам. Та­му ўз­ро­вень стра­ты ў вы­пад­ку сы­хо­да з кам­паніі - ад вы­со­ка­га да неўз­наў­ляль­на­га.

«Гру­па ка­вы» - за­ў­сё­ды ру­ці­на, але гэта й над­зей­на­сць кам­паніі. «Гру­па гар­ба­ты» - за­ў­сё­ды ры­зы­ка, але гэта - гро­шы й твар кам­паніі. Кр­эа­ты­ў­ныя струк­ту­ры ня здоль­ныя іс­на­ва­ць без «групы ка­вы». Без «групы гар­ба­ты» - гэта не кр­эа­ты­ў­ныя струк­ту­ры. Та­кім чы­нам, неза­леж­на ад та­го, да якой з гэтых дзь­вюх групаў вы на­ле­жы­це, у вас ёс­ць моц­ныя ба­кі. Та­му на рын­ку пра­цы вам у кож­ным ра­зе знойдзец­ца мес­ца. Тр­э­ба толь­кі па­шу­ка­ць.

Гісто­рыя дру­гая. Што агуль­на­га ў казі­но й до­бра­га мэ­дый­на­га пра­ек­ту? Фіш­кі! Да прыкла­ду, Business FM - гэта talk radio (раз­моў­нае ра­дыё), якое не раз­маў­ляе з аўды­то­ры­яй, у яко­га ня­ма эт­эр­на­га тэле­фо­ну. У на­шых слу­ха­чоў ня­ма ча­су для зван­коў у рэ­дак­цыю. У нас у эт­э­ры зьяў­ля­юц­ца толь­кі тыя, ка­му мы да­з­ва­ля­ем. У ра­ды­ё­стан­цыі ня­ма пунк­ту глед­зіш­ча, жур­налістам вы­каз­ва­ць сваё стаў­леньне наў­прост за­ба­ро­не­на. Мы - пля­цоўка, на якой «пар­ку­юц­ца». Пры тым мы пра­да­ем не асоб­ныя на­ві­ны, а па­ра­дак дня. Не но­ты, але тво­ры. Ганд­лю­ем, так бы мо­ві­ць, пан­та­мі, як Adidas. Пра­да­ем ад­чу­ва­ньне пры­на­леж­на­сь­ці, маг­чы­мась­ць пад­т­ры­ма­ць ста­тус­ную раз­мо­ву: «А вось сёнь­ня

па Business FM чуў, што…» Кож­ны вы­пуск на­ві­наў на Business FM - гэта не больш за дзь­ве хвілі­ны, гэта та­кі ка­ток, што ўвесь час ко­ціц­ца. Маг­чы­ма та­му мы - са­мыя да­ра­гія «ву­шы» ў Мас­кве, то бок у нас са­мая да­ра­гая рэк­ля­ма.

А та­му - тры га­лоў­ныя прын­цыпы Business FM: гу­ля­ць на ба­ку спа­жы­ў­ца, ду­ма­ць, як ён, рэа­га­ва­ць, як ён; бы­ць непа­доб­ным на ін­шых, вы­лу­чац­ца з на­тоў­пу; ду­ма­ць пра гро­шы. Увесь час. Бэзу­пын­на.

Гісто­рыя тр­эцяя. Вось чась­ця­ком ка­жу­ць «мэ­ды­я­вы­твор­чась­ць». А што ёсь­ць пра­дук­там СМІ, што яны вы­раб­ля­ю­ць? Што ро­бя­ць на гэтым «за­вод­зе»? Што - на склад­зе га­то­вай прадк­цыі?

Мэ­ды­я­кам­панія вы­раб­ляе аўды­то­рыю. Гэта - га­лоў­ны ліквід­ны пра­дукт СМІ. Ме­навіта гэты «та­вар» пе­ра­пра­да­ец­ца вы­твор­цам та­ва­раў і пас­луг, паліты­кам. Пры­чым двой­чы. Не най­мілей­шы прыклад, але да­клад­ны: авеч­ка ганд­люе на дзь­вюх рын­ках - мя­са й воў­ны. На пер­шым - ад­ной­чы. На дру­гім - шмат­кро­ць. Так і з СМІ. Ры­нак «мя­са» - гэта фі­зыч­ныя ко­піі, асоб­нікі. Ры­нак «воў­ны» гэта пас­лу­гі, най­перш рэк­лям­ныя, але ёсь­ць і ін­шыя.

Ёсь­ць у СМІ і па­боч­ны пра­дукт, так бы мо­ві­ць, ад­кід­кі вы­твор­чась­ці. Та­кія, як у ін­шых сф­эрах, ска­жам, мэталіч­ныя ас­кеп­кі, угар­ны газ, пілавіньне, га­блюш­ка. У СМІ та­кі па­боч­ны прад­кут - вель­мі асаб­лі­вы, і дзе­ля яго, бы­вае, ства­ра­юц­ца мэ­дыі. Што ж гэта? Гэта - уплыў у роз­ных яго пра­явах: вя­до­мась­ць, гра­мадзкі ста­тус, ула­да. Ніх­то ж не бу­дуе мэб­ле­вую фаб­ры­ку дзе­ля пілавінь­ня, і ніх­то не бу­дуе домну дзе­ля ме­та­ла­ло­му. Пры гэтым дзе­ля ўплы­ву ўла­ды ства­ра­юц­ца ты­сячы мэ­ды­яў! Уплыў ска­жае рэаль­на­сь­ць, да­чы­нень­ні усіх з усі­мі. А та­му - граніч­на важ­на ме­ць пра­цоў­ныя, роў­ныя да­чы­нень­ні з мяс­цо­вы­мі ўла­да­мі. Та­кія да­чы­нень­ні спры­я­ю­ць як ат­ры­ма­нь­ню ін­фар­ма­цыі, так і ста­юц­ца пад­мур­кам для хут­ка­га рэа­га­ва­нь­ня на праб­ле­мы, што асьвят­ля­юц­ца ў жур­налісц­кіх мат­эр‘ялах. Каб ула­ды пра­ца­валі з няз­руч­ны­мі жур­наліста­мі за­мест та­го, каб «ства­ра­ць» зруч­ных.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.