Кры­жа­ван­ка-пе­рак­лад

Belorusskaya Voyennaya Gazeta - - На Досуге -

Па гары­зан­талі: 3. Бит­ва. 9. Кро­лик. 11. Зва­ние. 12. Ре­зин­ка, ла­стик. 13 Ап­па­рат. 14. Сна­ряд.

15. Ди­п­ло­ма­тия. 17. Вре­мя. 21. Нефть. 22. Бра­ва­да. 24. Лич­ность. 26. Окоп. 28. Квар­ти­ра. 29. Ар­хео­лог. 30. Ору­дие, пуш­ка. 33. Прах, тлен. 36. Ци­кл (сти­хов). 37. Аро­мат. 40. Под­нож­ный корм. 41. Ли­цом вниз. 42. Го­ряч­ность, пыл; за­пал (спец., во­ен.). 45. Об­руб­ка. 46. Са­пог. 47. Ушат, боч­ка из де­ре­ва с дву­мя уш­ка­ми. 48. Ра­сист. 49. Недо­ста­ток. 50. Обив­ки.

Па вер­ты­калі: 1. Ате­изм. 2. Пер­лов­ка (кру­па, суп). 3. Аист. 4. Ид­ти. 5. Ки­пя­ток. 6. От­кат (во­ен.). 7. Ца­п­ля. 8. Пруд, ста­вок. 10. Ро­ман­ти­ка. 16. Утюг. 18. Под­держ­ка. 19. Лос­ку­ток, кло­чок. 20. Взят­ка.

23. За­щит­ник, по­бор­ник. 25. Лов­кость, сно­ров­ка. 27. По­гон. 31. Ро­ман. 32. Об­ра­бот­ка, от­дел­ка. 34. Кор­ре­спон­ден­ция, за­мет­ка. 35. Гал­деж. 38. Дань. 39. Рен­та. 42. Ору­жие. 43. Не­вин­ность, це­ло­муд­рие. 44. Ор­да.

У выд­зе­ле­ных жоўтым ко­ле­рам клет­ках паві­нен вы­ка­ры­стоў­вац­ца прын­цып чайн­вор­да — апош­няя літа­ра дад­зе­на­га сло­ва ад­на­ча­со­ва з’яў­ля­ец­ца пер­шай літа­рай сло­ва на­ступ­на­га.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.