ВТОРНИК, 31 июля

Berestovickaja gazeta - - ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ -

06.00, 07.20, 08.15 Доб­рое утро, Бе­ла­русь! 07.00, 08.00 (с сур­до­пе­ре­во­дом), 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 00.35 Но­во­сти.

07.05, 08.05 Но­во­сти эко­но­ми­ки. 07.10, 08.10, 18.15, 00.15 Зо­на Х. (16+).

09.10 Де­тек­тив­ный се­ри­ал «След». (16+).

10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Ме­ло­дра­ма «Брак по за­ве­ща­нию» . (12+). 13.05 Дет­ский док­тор [СТ]. 13.35 Ме­ло­дра­ма «От пер­во­го до по­след­не­го сло­ва». 1-я се­рия . (16+). 14.30, 15.25, 17.05 Ме­ло­дра­ма «Двой­ная сплош­ная». (16+). 15.15, 18.00 Но­во­сти ре­ги­о­на. 21.00 Па­но­ра­ма.

21.50 Спе­ци­аль­ный ре­пор­таж Агент­ства те­ле­ви­зи­он­ных но­во­стей. (12+).

22.10 Де­тек­тив­ный се­ри­ал «След». (16+).

23.55 Сфе­ра ин­те­ре­сов.

00.55 День спор­та. 05.30 «Цен­траль­ный ре­ги­он». 06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Но­во­сти «24 ча­са». 06.10, 20.15 «Мин­щи­на». 06.20, 07.45 «Утро. Сту­дия хо­ро­ше­го на­стро­е­ния» (6+).

07.40, 19.55, 23.00 «СТВ спорт». 09.00 «За­гад­ки че­ло­ве­че­ства с Оле­гом Шиш­ки­ным» (16+).

10.40 «От­цы». Се­ри­ал (16+). 12.15 «Во­дить по-рус­ски» (16+). 12.45 «Са­мые шо­ки­ру­ю­щие ги­по­те­зы» (16+).

13.45 « Се­крет­ные тер­ри­то­рии » (16+).

14.40 «Смот­реть всем!» (16+). 15.05 «Пи­ща бо­гов» (16+). 15.55, 16.50 «Зна­харь-2. Охо­та без пра­вил». Се­ри­ал (16+).

20.05 «Сто­лич­ные по­дроб­но­сти». 20.25 «От­цы». Се­ри­ал. За­кл. се­рии (16+).

21.55 «Смот­реть всем!» (16+). 23.05 «За­гад­ки че­ло­ве­че­ства с Оле­гом Шиш­ки­ным» (16+).

00.35 «Са­мые шо­ки­ру­ю­щие ги­по­те­зы» (16+).

07.00 Те­ле­ут­ро. (12+). 09.00 Те­ле­ба­ро­метр. 09.05 Се­ри­ал «Сле­пая». (16+). 10.05 Се­ри­ал «Мо­ро­зо­ва». (16+). 11.55 «По­на­е­ха­ли-2. Ка­ни­ку­лы всле­пую». (16+) [СТ].

12.55 « Сви­да­ние с бу­ду­щим » . (16+).

13.50 «Орел и Реш­ка. Ку­рорт­ный се­зон». (16+).

14.45 Мульт­се­ри­ал «Кунг-фу Пан­да: За­хва­ты­ва­ю­щие ле­ген­ды». (12+). 15.10 Се­ри­ал «Жен­ский рай». (16+). 16.15 Ни­че­го се­бе ньюз. (12+). 16.20 «Пин_­код». Ин­тер­ак­тив­ный мо­ло­деж­ный про­ект. (12+). 17.05 Ка­мень, нож­ни­цы, бу­ма­га. (16+).

17.40 Се­ри­ал «Мо­ро­зо­ва». (16+). 19.35 Те­ле­ба­ро­метр.

19.40 Се­ри­ал «Сле­пая». (16+). 20.35 «Сва­дьба всле­пую». (16+). 22.00 Спорт­ло­то 6 из 49, КЕНО. 22.05 Се­ри­ал «Жен­ский рай». (16+). 23.10 «ЛавЛавСаr». (16+). 00.05 «Не зли­те де­во­чек». (16+).

07.00 «Да­бра­ра­нак». 07.35 «Бе­ла­рус­кая кух­ня». Лок­шы­ны.

08.05 Наві­ны куль­ту­ры. 08.20 «Гэты дзень».

08.25 «Мар­га­ры­та На­за­ра­ва». Шмат­се­рый­ны ма­стац­кі фільм. 13-я се­рыя (16+).

09.20 « Апош­ні дзень » . Фрун­зік Мкрт­чан (12+).

10.00 «Га­ра­ды Бе­ла­русі». Бр­эст. 10.25 « Пе­ла­гія і бе­лы буль­дог » . Шмат­се­рый­ны ма­стац­кі фільм. 3-я і 4-я се­рыі (12+).

12.00 Наві­ны куль­ту­ры.

12.20 «Гэты дзень».

12.25 « Бе­ла­рус­кая кух­ня » . Лок­шы­ны.

12.50 «На­пе­рад у мі­ну­лае». 13.20 «Але­гра з аг­нём». Ма­стац­кі фільм (12+).

14.45 «Вы­зва­ленне». Да­ку­мен­таль­ны цы­кл. «Ус­ходне-Прус­кая апе­ра­цыя. Раз­вед­ка» (12+).

15.10 Гос­ці «Сла­вян­ска­га ба­за­ру». Вя­часлаў Да­бры­нін.

16.30 « Пе­ла­гія і бе­лы буль­дог » . Шмат­се­рый­ны ма­стац­кі фільм. 3-я і 4-я се­рыі (12+).

18.00 « Апош­ні дзень » . Фрун­зік Мкрт­чан (12+).

18.35 «Мар­га­ры­та На­за­ра­ва». Шмат­се­рый­ны ма­стац­кі фільм. 13-я се­рыя (16+).

19.30 «Ва­ша ла­то», «Пя­цё­рач­ка». 20.00 Наві­ны куль­ту­ры.

20.15 «Гэты дзень».

20.20 «Твар у твар». Грані­ца да па­чат­ку вай­ны (12+).

20.40 «Ка­лы­хан­ка» (0+).

21.05 «Але­гра з аг­нём». Ма­стац­кі фільм (12+).

22.35 «Вы­зва­ленне». Да­ку­мен­таль­ны цы­кл. «Ус­ходне-Прус­кая апе­ра­цыя. Раз­вед­ка» (12+).

22.55 « Свят­ло да­лё­кай зор­кі » . Па­мя­ці ды­ры­жо­ра, на­род­на­га ар­ты­ста Бе­ла­русі Юрыя Яфі­ма­ва.

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 «На­ши но­во­сти». 06.10, 07.10, 08.10 «На­ше утро».

07.00, 08.00, 09.00, 18.00 «На­ши но­во­сти» (с суб­тит­ра­ми).

09.10 Пре­мье­ра. «Ви­де­ли ви­део?» (12+).

10.00 «Жить здо­ро­во!» (12+). 11.00, 13.00, 16.00, 20.30 «На­ши но­во­сти».

11.10 «Кон­троль­ная за­куп­ка» (12+). 11.50 «Мод­ный при­го­вор» (12+). 13.10 Мно­го­се­рий­ный фильм «Вольф Мес­синг: ви­дев­ший сквозь вре­мя» (12+).

14.05 «Ле­ген­ды цир­ка» с Эд­гар­дом За­паш­ным (6+).

14.40 «Да­вай по­же­ним­ся!» (16+). 15.35, 16.20 «Муж­ское / Жен­ское» (16+).

16.55 «На са­мом де­ле» (16+). 18.00 « На­ши но­во­сти » ( с суб­тит­ра­ми).

18.20 ОНТ пред­став­ля­ет: «Уда­ча в при­да­чу! с «Ев­ро­опт».

19.05 «Пусть го­во­рят» (16+). 20.00 «Вре­мя». 21.10 Игорь Пет­рен­ко, Свет­ла­на Ива­но­ва в мно­го­се­рий­ном филь­ме «Ал­хи­мик» (12+).

23.10 «Муж­ское / Жен­ское» (16+). 00.05 «На са­мом де­ле» (16+). 01.00 «Ноч­ные но­во­сти».

07.10 Спорт-микс. 07.20 Тен­нис. WTA. СанХо­се.

09.25 Вре­мя спор­та.

10.10 Фут­бол. Меж­ду­на­род­ный ку­бок чем­пи­о­нов. ПСЖ (Фран­ция) - Ат­ле­ти­ко Ма­д­рид (Ис­па­ния).

12.05 Ле­ген­ды ми­ро­во­го спор­та. 12.35 Спорт-микс.

12.45 Иг­ры «на вы­рост».

13.15 Тре­ни­ро­воч­ный день. 13.45 Фут­бол. Меж­ду­на­род­ный ку­бок чем­пи­о­нов.

15.45 Спорт-микс.

15.55 Тен­нис. WTA. Сан-Хо­се. 18.00 Фак­тор си­лы.

18.30 Сме­шан­ные еди­но­бор­ства. UFC.

20.50 Спорт-кадр.

21.20 Спорт-центр.

21.30 Тен­нис. WTA. Сан-Хо­се. Ва­шинг­тон. Пря­мая транс­ля­ция.

05.55 «Астро­про­гноз». 06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се­год­ня.

06.10, 07.10 «Де­ло­вое утро НТВ». (12+).

07.55, 08.05 Се­ри­ал «Воз­вра­ще­ние Мух­та­ра». (16+).

09.40 «ЧП.by».

10.25 Се­ри­ал «До­рож­ный пат­руль». (16+).

12.05 «Суд при­сяж­ных». (16+). 13.25 Об­зор. Чрез­вы­чай­ное про­ис­ше­ствие.

14.10 Ост­ро­сю­жет­ный се­ри­ал «Мен­тов­ские вой­ны». (16+).

16.30 Об­зор. Чрез­вы­чай­ное про­ис­ше­ствие.

17.05 «ДНК». (16+).

18.10, 19.45 Бо­е­вик «Мор­ские дья­во­лы». (16+).

21.25 Ост­ро­сю­жет­ный се­ри­ал «Лес­ник. Своя зем­ля». (16+).

23.15 «ЧП.by».

23.40 Ост­ро­сю­жет­ный се­ри­ал «Сви­де­те­ли». (16+).

07.00 «Утро Рос­сии».

09.25, 11.35 Ма­рия По­ро­ши­на, Та­тья­на Колга­но­ва, Да­рья Щер­ба­ко­ва, Олег Ал­ма­зов, Алек­сей Ко­ря­ков, Пётр Ба­ран­че­ев, Алек­сей Де­ми­дов, Дмит­рий Пче­ла, Ана­то­лий Ло­боц­кий и Ев­ге­ния Но­хри­на в те­ле­се­ри­а­ле «Чёр­ная кровь». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ. 13.35 «На­ше де­ло». (16+). 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но­во­сти – Бе­ла­русь.

14.35 «О са­мом глав­ном». Ток-шоу. 15.45 «60 Ми­нут». Ток-шоу с Оль­гой Ска­бе­е­вой и Ев­ге­ни­ем По­по­вым. 17.35 «Судь­ба че­ло­ве­ка с Бо­ри­сом Кор­чев­ни­ко­вым». (12+).

18.45 «Ан­дрей Ма­ла­хов. Пря­мой эфир». (16+).

20.40, 23.10 Ма­рия По­ро­ши­на, Та­тья­на Колга­но­ва, Да­рья Щер­ба­ко­ва, Олег Ал­ма­зов, Алек­сей Ко­ря­ков, Пётр Ба­ран­че­ев, Алек­сей Де­ми­дов, Дмит­рий Пче­ла, Ана­то­лий Ло­боц­кий и Ев­ге­ния Но­хри­на в те­ле­се­ри­а­ле «Чёр­ная кровь». (12+).

00.15 Мак­сим Аве­рин в те­ле­се­ри­а­ле «Ск­ли­фо­сов­ский. Ре­а­ни­ма­ция».

06.00 Мульт­фильм. 07.50 « В от­лич­ной фор­ме» (12+). 08.20 «Док­тор И...». 08.50, 19.00, 01.35 «Оскол­ки». Те­ле­се­ри­ал (16+).

10.15, 03.10 «Су­деб­ные стра­сти». До­ку­мен­таль­ный се­ри­ал (16+). 11.55 «Га­дал­ка» (12+).

13.00 «Ми­сти­че­ские ис­то­рии» (12+). 14.00 «От­кро­вен­но с Ок­са­ной Бай­рак» (16+).

14.55 «Про­стые слож­но­сти» (12+). 15.25 «Есте­ствен­ный от­бор» (12+). 16.15 «Ми­сти­че­ские ис­то­рии» (12+). 17.15 «Га­дал­ка» (12+).

20.50 «Не­раз­ре­зан­ные стра­ни­цы» (12+).

21.50 «Не­рас­кры­тые тай­ные» (12+). 22.45 «Об­лож­ка» (16+).

23.20 Ночь на ТВ3: «Грань». Фан­та­сти­че­ский се­ри­ал (16+).

00.10 «Пе­ре­воз­чик» (16+). 04.45 «Не­рас­кры­тые тай­ные» (12+). 05.30 «Об­лож­ка» (16+).

06.20 Кок­те­бель (12+).

08.20 Москва, я люб­лю те­бя! (16+). 10.30 Ну­ле­вой ки­ло­метр (16+). 12.20 Мио, мой Мио (12+). 14.15 Не­адек­ват­ные лю­ди (16+). 16.20 Ка­мен­ное серд­це(12+). 18.25 Дру­зья дру­зей (16+). 20.20 Дет­ки на­про­кат (12+). 22.10 Кух­ня в Па­ри­же (12+). 00.15 Бе­г­лян­ки (12+).

02.15 Су­пе­рБоб­ро­вы (12+). 04.15 Ка­мен­ное серд­це (12+).

06.00 Те­ле­се­ри­ал «Оса» (16+).

06.20, 08.05, 10.05, 13.15 Те­ле­се­ри­ал «Га­да­ние при све­чах». 1-8 се­рии (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но­во­сти (бе­гу­щая стро­ка).

14.00, 03.55 «Де­ла се­мей­ные. Бит­ва за бу­ду­щее» (16+).

15.00 «Де­ла се­мей­ные. Но­вые ис­то­рии» (16+).

16.15 Те­ле­иг­ра «Иг­ра в ки­но» (12+). 17.10 Те­ле­се­ри­ал «Воз­вра­ще­ние Мух­та­ра - 2». Лют­ня. Бе­зы­мян­ные пись­ма (16+).

19.20 Те­ле­се­ри­ал «Под при­це­лом».

5-8 се­рии (16+).

22.55, 00.10 Худ.фильм «Кар­ти­на мас­лом» (12+).

00.45 Худ.фильм «Ищу те­бя» (16+). 02.35 Те­ле­иг­ра «Иг­ра в ки­но» (12+). 03.25 «Дру­гой мир» (12+).

07 00 ''Элиф''. Се­ри­ал.

07 55 ''Им­пе­рия Ке­сем''. Се­ри­ал. 09 00, 13 00, 16 00, 20 30 Но­во­сти. 09 10, 16 10, 18 15, 21 05 По­го­да. 09 15 Те­ле­жур­нал.

09 35 Про­грам­ма о при­рде.

10 00 ''Ран­чо''. Се­ри­ал.

11 05 ''Ко­мис­сар Алекс''. Се­ри­ал. 12 05 ''Док­тор Ку­ин''. Се­ри­ал.

13 10 Агро­биз­нес.

13 45 Про­грам­ма о при­ро­де.

14 45 ''Элиф''. Се­ри­ал.

15 40 Опо­ле на бис.

16 15 Те­ле­жур­нал.

16 40 ''До­мик лес­ни­ка''. Се­ри­ал. 17 05 ''Им­пе­рия Ке­сем''. Се­ри­ал. 18 00 Те­ле­экс­пресс.

18 25 Уга­дай ме­ло­дию.

18 55 '' Ко­ро­на ко­ро­лей''. Те­ле­но­вел­ла.

19 50 Те­ле­тур­нир.

20 20 Спорт.

21 10 Те­ле­жур­нал.

21 27 Хро­ни­ка ве­ло­го­ки.

21 30 ''До­мик лес­ни­ка''. Се­ри­ал. 22 05 Ре­а­ли­ти-шоу.

23 05 ''Пол­ноч­ное солн­це''. Се­ри­ал. 00 05 '' Спец­наз го­ро­да ан­ге­лов''. Се­ри­ал.

00 55 Кри­ми­наль­ный жур­нал.

01 40 ''Гвар­дия''. Се­ри­ал.

03 00 Фут­бол. Ку­бок чем­пи­о­нов.

06 25 Те­ле­тур­нир. 07 00 '' Доб­ро и зло''. Се­ри­ал.

08 00 Ре­пор­таж.

08 20 Ку­ли­нар­ный жур­нал.

08 55 Во­прос к зав­тра­ку.

12 00 Па­но­ра­ма.

12 10 Во­прос к зав­тра­ку.

12 25, 19 35 ''Се­мей­ка''. Се­ри­ал. 12 55 ''Крас­ки сча­стья''. Се­ри­ал. 13 30 Те­ле­тур­нир.

14 05 ''Толь­ко с то­бой''. Се­ри­ал. 14 55 ''Пре­ду­пре­жде­ния''. Се­ри­ал. 15 55 Те­ле­пред­став­ле­ние.

17 00 Те­ле­тур­нир.

18 10 ''Чер­ная жем­чу­жи­на''. Се­ри­ал. 19 00 Па­нор­ма.

19 30 Спорт.

20 05 ''Все пе­ред на­ми''. Те­ле­но­вел­ла.

20 35 ''Крас­ки сча­стья''. Се­ри­ал. 21 45 ''Не­уло­ви­мые''. Худ. фильм. 23 35 ''Фукс''. Ко­ме­дия.

01 05 ''Ту­тан­ха­мон''. Се­ри­ал.

02 45 ''Зо­ло­то Ма­кКе­ны''. Ве­стерн.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.