І ў Хмеліска мож­на на­зіра­ць за птуш­ка­мі

Berestovickaja gazeta - - СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. ЛЮДИ - Свят­ла­на ГАНЧАРОВА, фо­та аўта­ра

Амаль усе здым­кі фо­та­вы­ста­вы зня­тыя на Гро­дзен­шчыне. Не­каль­кі з іх зроб­ле­ны ў Бе­рас­тавіц­кім ра­ёне.

– На­прыклад, ча­рот­ні­ца сфа­та­гра­фа­ва­на за маім до­мам у Хмеліска, на са­жал­цы, – рас­каз­вае Міка­лай Іва­навіч. – Звы­чай­ная га­га – пад Ста­рын­ца­мі. Гэтая паў­ноч­ная птуш­ка ў нас не гняз­ду­ец­ца, ней­кім вет­рам яе сю­ды за­нес­ла. За ста­ва­мі жы­ве ма­лы ар­лец. Ёс­ць зды­мак пту­шы­на­га на­сель­ніцтва грай­наўскіх ба­лот. Уво­гу­ле, на­зіра­ць за птуш­ка­мі мож­на ўсю­ды. А ў Хмеліска жы­ву­ць са­лаўі, чор­ныя і пя­вучыя драз­ды, шчыглы і шмат ін­шых…

Як лічы­ць аўтар вы­ста­вы, са­мае ці­ка­вае ў яго спра­ве – гэта да­вед­вац­ца пра штось­ці но­вае, на­ват пра вя­до­мую птуш­ку, не га­во­ра­чы ўжо пра тое, што зда­ра­ец­ца знай­с­ці но­вы для Гро­дзен­шчы­ны від. – Да май­го за­хап­лен­ня я мог на­з­ва­ць 20- 30 ві­даў пту­шак, – пра­ця­г­вае свой апо­вед Міка­лай Іва­навіч. – А на сён­няш­ні дзень я, праў­да, спе­цы­яль­на не лічыў, сфа­та­гра­фаў ужо больш за сто ві­даў пту­шак.

Яш­чэ ня­ма­ла пы­тан­няў за­далі фа­то­гра­фу гос­ці, якія са­бралі­ся на су­стр­э­чу. Міка­лай Іва­навіч жа ад­зна­чыў, што вы­ста­ва ў Вя­лі­кай Бе­рас­таві­цы для яго ад­мет­ная, па­коль­кі пра­ход­зі­ць на ма­лой рад­зі­ме.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.