ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

До­пол­ни­те квад­ра­ты недо­ста­ю­щи­ми бук­ва­ми та­ким об­ра­зом, что­бы слева-на­пра­во и свер­ху-вниз чи­та­лись сло­ва. Все сло­ва долж­ны быть раз­ны­ми.

Berestovickaja gazeta - - В КОНЦЕ НОМЕРА - Под­го­то­ви­ла Люд­ми­ла МАРТУС

От­ве­ты на кросс­ворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 61

По го­ри­зон­та­ли: 3. Бре­лок. 5. Бок­сер. 8. Ода. 10. Па­ра­пет. 11. Пол­дник. 12. Бе­гун. 13. Ло­моть. 15. Апо­гей. 17. Тро­пи­ки. 21. Те­ле­фон. 23. Пу­ло­вер. 25. Ежи­ха. 26. Атри­бут. 27. Ро­га­лик. 29. Гим­наст. 32. Ра­курс. 35. Ока­зия. 37. Ин­дия. 38. Са­ха­рин. 39. Абор­даж. 40. Рис. 41. Ан­ка­ра. 42. Как­тус.

По вер­ти­ка­ли: 1. «Ме­тель». 2. Исто­ма. 3. «Бра­во». 4. Ко­ле­со. 5. Ба­ту­ми. 6. Ра­дио. 7. Са­мо­лет. 9. Ни­ве­лир. 14. Те­ле­ви­зор. 16. По­ло­са­тик. 18. «Ра­нет­ки». 19. По­ли­гон. 20. Ки­па­рис. 22. Ест. 24. Ери. 26. Ап­па­рат. 28. Ку­ли­нар. 30. Ма­не­ра. 31. Абинск. 33. Уза­ла. 34. Слив­ки. 35. Ор­би­та. 36. Ад­рес.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.