У Бе­рас­таві­цы ад­кры­ва­ец­ца фут­боль­ная шко­ла

Berestovickaja gazeta - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

У ве­рас­ні гэ­та­га го­да ін­ды­ві­ду­аль­ны прад­п­ры­маль­нік з Аш­мян, кіраўнік фут­боль­най ака­д­эміі “Fair Play” Аляк­сандр Куш­нер у парт­нёр­стве з Аса­цы­я­цы­яй “Бе­ла­рус­кая фед­эра­цыя фут­бо­ла” ад­кры­ва­ю­ць у Вя­лі­кай Бе­рас­таві­цы фут­боль­ную шко­лу для хлоп­цаў і дзяў­чат. ід­эя гэта ці­ка­вая, тым больш што ў га­рад­скім па­сёл­ку на­ву­чанне гэтай спар­ты­ў­най гульне пра­ду­г­ле­джа­на толь­кі ў фа­куль­та­ты­ў­най ці гурт­ко­вай фор­ме ў Вя­ліка­бе­рас­тавіц­кай СШ. Сён­ня мы гу­та­рым з Аляк­сандрам пра яго пра­ект і тыя маг­чы­мас­ці, якія з’явяц­ца ў юных ама­та­раў фут­бо­ла Бе­рас­тавіч­чы­ны з ад­крыц­цём фут­боль­най шко­лы. – Аляк­сандр, рас­ка­жы­це, калі лас­ка, на­шым чы­та­чам, што ж гэта за фут­боль­ная ака­д­эмія та­кая?

– Фут­боль­ная ака­д­эмія “Fair Play” рас­па­ча­ла сваю дзей­на­сць у Аш­мя­нах у ліста­пад­зе 2012 го­да. Мы бы­лі пер­шай пры­ват­най фут­боль­най шко­лай, якая па­ча­ла сваю пра­цу ў Гро­дзен­скай воб­лас­ці, і ад­ной з пер­шых на ўсёй тэ­ры­то­рыі Бе­ла­русі. Ужо ў пер­шы ме­сяц за­нят­каў у трох ка­ман­дах фут­боль­най шко­лы тр­эніра­валі­ся больш за 70 дзя­цей. У 2015 год­зе ўсе ка­ман­ды фут­боль­най ака­д­эміі пры­ня­лі ўд­зел у пер­шых для ся­бе між­на­род­ных спа­бор­ніцтвах Utenis Cup у літоўскім го­рад­зе Уце­на, дзе на­шы ма­лень­кія “ака­д­эмікі” 20072008 га­доў на­ра­дж­эн­ня за­ня­лі га­на­ро­вае 2-ое мес­ца. У 2016-м мы ад­гу­ля­лі на тур­ні­ры ў Латвіі ў г. Даў­гав­пілс, а так­са­ма на тур­ні­ры ў Літве ў г. Віль­нюс. Гэтай вяс­ной уз­ня­лі­ся на “ср­эб­ную” пры­ступ­ку тур­ні­ра ў Даў­гав­піл­се.

– Якім чы­нам скла­д­ва­юц­ца ва­шы ад­но­сі­ны з Аса­цы­я­цы­яй “Бе­ла­рус­кая фед­эра­цыя фут­бо­ла”? – Фут­боль­ная ака­д­эмія “Fair Play” здо­ле­ла на пра­ця­гу больш чым пя­ці га­доў пра­цы ўста­ля­ва­ць парт­нёр­скія ад­но­сі­ны з АБФФ. Га­лоў­ная фут­боль­ная струк­ту­ра краі­ны на сён­няш­ні дзень

з’ яў­ля­ец­ца на­шым ас­ноў­ным парт­нё­рам. Гэтае парт­нёр­ства з’яў­ля­ец­ца для нас вель­мі істот­ным фак­та­рам. Мы су­мес­на з АБФФ пра­вя­лі больш за 30 вя­лікіх фут­боль­ных тур­ніраў для дзя­цей як ся­род дзяр­жаў­ных ДЮСШ, СДЮШАР і пры­ват­ных фут­боль­ных школ, так і ся­род на­ву­чаль­ных уста­ноў Аш­мян і Аш­мян­ска­га ра­ё­на.

Ад­ным з га­лоў­ных вы­нікаў парт­нёр­ства з АБФФ ста­ла ад­крыц­цё дру­гой па ліку шко­лы ў Астраў­цы. У рам­ках на­ша­га су­пра­цоўніцтва пе­рад юны­мі фут­баліста­мі і іх тр­эне­ра­мі з’ явяц­ца но­выя маг­чы­мас­ці. У пер­шую чар­гу дзет­кі бу­ду­ць за­бяс­пе­ча­ны якас­ным ін­вен­та­ром і экі­піроў­кай. Акра­мя гэ­та­га пла­ну­ец­ца, што дзе­ці, якія бу­ду­ць дэ­ман­стра­ва­ць доб­рую і вы­ні­ко­вую гуль­ню, ат­ры­ма­ю­ць маг­чы­мас­ць пас­ля 7-га кла­са тра­пі­ць у склад ка­манд Ака­д­эміі АБФФ у Мін­ску, дзе яны бу­ду­ць пра­жы­ва­ць, хар­ча­вац­ца, на­ву­чац­ца і тр­эніра­вац­ца на ба­зе Тэхніч­на­га цэн­тра АБФФ з пер­спек­ты­вай ста­ць чле­на­мі збор­ных Бе­ла­русі роз­на­га ўз­рос­ту. Для дзя­цей, якія па аб’ек­ты­ў­ных пры­чы­нах бу­ду­ць яш­чэ не га­то­выя да пе­ра­ез­ду ў Мінск, пра­ду­г­ле­джа­на пас­та­ян­ная тр­эніро­вач­ная і гуль­ня­вая прак­ты­ка.

Тр­эне­ры бу­ду­ць за­бяс­пе­ча­ны экі­піроў­кай, а так­са­ма ат­ры­ма­ю­ць

маг­чы­мас­ць бяс­плат­на­га на­ву­чан­ня з ат­ры­ман­нем тр­энер­скай лі­ц­эн­зіі UEFA. – Ад­крыц­цё шко­лы ў Вя­лі­кай Бе­рас­таві­цы гэта пра­цяг плён­на­га парт­нёр­ства АБФФ і “Fair Play”? – Так, гэта наш пла­на­вы рух на­пе­рад у ме­жах пра­ек­та “Мой фут­боль­ны клуб” і па­гад­нен­ня аб су­пра­цоўніц­тве. Сет­ка та­кіх школ буд­зе ад­кры­вац­ца па ўсёй Бе­ла­русі. – Дзя­цей яко­га ўз­рос­ту вы на­біра­е­це ў пад­рых­тоўчыя групы? – На дад­зе­ны мо­мант ід­зе на­бор па на­ступ­ных уз­рос­та­вых катэ­го­ры­ях хлоп­чы­каў і дзяў­чат: 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 га­доў на­ра­дж­эн­ня. – Які­мі прын­цыпа­мі вы кіру­е­це­ся ў сва­ёй пра­цы з дзе­ць­мі? – У фут­боль­най ака­д­эміі на-

ву­чаль­ны пра­ц­эс па­бу­да­ва­ны та­кім чы­нам, каб дзі­ця з за­да­валь­нен­нем на­вед­ва­ла тр­эніроўкі. На­ша місія – вы­кліка­ць у дзя­цей за­хап­ленне фут­бо­лам, якое пас­пры­яе іх гар­маніч­на­му развіц­цю ў ду­хоў­ным і фізіч­ным плане, а так­са­ма паў­плы­вае на вы­ха­ванне іх як паў­на­вар­тас­ных, усе­ба­ко­ва развітых асоб, адап­та­ва­ных да жыц­ця не толь­кі ў фут­бо­ле. Мы га­на­рым­ся тым, што ў “FAIR PLAY” ад­сут­ні­чае ад­бор, па­коль­кі кож­нае дзі­ця мае пра­ва пра­яві­ць ся­бе.

Пры пад­рых­тоў­цы мы звяр­та­ем ува­гу і на пас­ту­по­вас­ць у развіц­ці фут­боль­на­га май­ст­эр­ства на­шых вы­ха­ван­цаў. У сва­ёй пра­цы ары­ен­ту­ем­ся на во­пыт вя­дучых фут­боль­ных краін і ставім на мэце развіц­цё ма­са­ва­га фут­бо­ла, які з’яў­ля­ец­ца пе­ра­ду­мо­вай пас­пя­хо­ва­га развіц­ця

фут­бо­ла пра­фесій­на­га.

Пры­вёў­шы сваё дзі­ця ў фут­боль­ную ака­д­эмію “FAIR PLAY”, ба­ць­кі мо­гу­ць бы­ць упэў­не­ны, што іх дзі­ця ў над­зей­ных ру­ках, і мы прыклад­зём мак­сі­мум на­ма­ган­няў дзе­ля ажыц­цяў­лен­ня яго фут­боль­ных ма­раў.

– Якім чы­нам мож­на ат­ры­ма­ць да­дат­ко­вую ін­фар­ма­цыю аб дзей­на­сці фут­боль­най ака­д­эміі “Fair Play” і за­пі­са­ць дзі­ця ў фут­боль­ную шко­лу?

– У вы­пад­ку ўз­нік­нен­ня да­дат­ко­вых пы­тан­няў, якія да­ты­чац­ца за­пі­су ў фут­боль­ную ака­д­эмію, ар­гані­за­цыі тр­эніро­вач­на­га пра­ц­э­су, апла­ты за тр­эніроўкі і г.д., звані­це па тэле­фо­нах + 375 29 6665484 (VELCOM), аль­бо +375 33 3665484 (MTС). Так­са­ма раю на­ве

да­ць наш сайт www.fair-play.by.

Да­вед­ка: Аляк­сандр Куш­нер. У свой час пра­фесій­ны фут­баліст, член юніор­скай збор­най Бе­ла­русі, неад­на­ра­зо­вы пе­ра­мож­ца пер­шын­стваў Мін­ска і ўла­даль­нік куб­ка « Хру­сталь­ны мяч » . Вы­пуск­нік БДУФКіС (2004 г.), тр­энер­скі фа­культ­эт, спе­цы­я­лі­за­цыя «Футбол».Уд­зель­нік се­мі­на­раў АБФФ па ма­са­вым фут­бо­ле. Уд­зель­нік пра­гра­мы аб­ме­ну «МОСТ» па развіц­ці дзі­ця­ча­га і ма­са­ва­га фут­бо­ла ў Гер­маніі. Ста­жы­ра­ваў­ся ў фут­боль­ным клу­бе SV Rot-Weiss Viktoria Mitte 08 e.V. у Гер­маніі. Прай­шоў на­ву­чанне і ат­ры­маў тр­энер­скую лі­ц­эн­зію UEFA-D.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.