Зя­лё­нае жніво ў КСУП “Пар­хі­маў­цы” пра­ця­г­ва­ец­ца

Ак­ты­ў­на вя­ду­ць кор­ма­на­рых­тоўку ў гэтыя дні зем­ля­ро­бы КСУП “Пар­хі­маў­цы”. І хо­ць не вель­мі ра­дуе сё­ле­та ўра­джай­на­сць кар­ма­вых куль­тур, усё ж за­па­сы пас­ту­по­ва па­паў­ня­юц­ца.

Berestovickaja gazeta - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Сяр­гей ХІЛЮТА, фо­та аўта­ра

Учо­ра кор­ма­на­рых­тоўш­чы­кі пра­ца­валі на кар­ма­вым по­ле, што рас­кі­ну­ла­ся за вё­с­кай Даў­бян­кі.

- Ура­джай шмат­га­до­вых траў на гэтым по­ле небла­гі, - га­во­ры­ць га­лоў­ны агра­ном гас­па­дар­кі Дз­міт­рый Ба­ла­цун. – Уся зя­лё­ная ма­са ад­возіц­ца на ма­лоч­на­та­вар­ны ком­плекс у Кан­ча­ны, дзе за­кла­д­ва­ец­ца за­раз ся­наж­ная тран­ш­эя. Не­каль­кі ся­наж­ных тран­ш­эй ужо бы­ло за­клад­зе­на ра­ней у Даў­бян­ках і так­са­ма ў Кан­ча­нах з пер­шых і дру­гіх уко­саў. А калі на­двор’е кан­чат­ко­ва нас не пад­вяд­зе, ду­маю, што з улі­кам сіла­су з ку­ку­ру­зы мы буд­зем ме­ць дастат­ко­ва кар­моў для гра­мад­скай жы­вё­ла­га­доўлі.

Зла­д­жа­ны ра­бочы ры­тм на кар­ма­вым полі за­бяс­пе­ч­валі кор­маў­бо­рач­ны кам­байн “Ягу­ар”, дзве ад­зін­кі тэхнікі з граб­ля­мі, ча­ты­ры – на ад­воз­цы зя­лё­най ма­сы і ад­на – на кась­бе. За пра­цоў­ны дзень у та­кім склад­зе яны на­рых­тоў­ва­ю­ць 450-500 тон ся­наж­най ма­сы.

Та­кім чы­нам, уся тра­ва з 50гек­тар­на­га по­ля да ве­ча­ра бы­ла ско­ша­на і дастаў­ле­на на мес­ца кан­сер­ва­цыі. А на­ступ­ным днём кор­ма­на­рых­тоў­чае звя­но ча­ка­ла яш­чэ боль­шае по­ле пад Вер­хаў­ля­на­мі.

Заста­ец­ца даб­аві­ць, што ак­ты­ў­ным тэм­пам на зя­лё­ным жніве ў мно­гім сад­зей­ні­чае бес­пе­ра­пын­ная работа кор­маў­бо­рач­на­га кам­бай­на. І вось тут доб­рыя сло­вы ў гас­па­дар­цы да­вя­ло­ся па­чу­ць у ад­рас ме­хані­за­та­ра Васі­ля Ся­пе­е­ва, які ста­ра­ец­ца, каб яго ма­гут­ны “Ягу­ар” пра­ца­ваў, як ка­жу­ць, на ўсе сто.

Васіль СЯПЕЕў на на­рых­тоў­цы кар­моў у Даў­бян­ках

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.