Калі ча­кае служ­ба

Кож­ную во­сень і вяс­ну ма­ла­дых хлоп­цаў ча­кае прызыў у шэра­гі на­ша­га вой­ска. Во­сень 2018 го­да не стане вы­клю­ч­эн­нем, і на­п­эў­на не­каль­кі дзя­сят­каў зда­ро­вых і моц­ных ду­хам пры­зы­ўнікоў пой­ду­ць слу­жы­ць ад на­ша­га ра­ё­на.

Berestovickaja gazeta - - ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА - Віталь іг­на­то­віч, на­чаль­нік ада­соб­ле­най групы Бе­рас­тавіц­ка­га ра­ё­на

Згод­на з ар­ты­ку­лам 57 Кан­сты­ту­цыі “Аба­ро­на Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь – аба­вя­зак і свяш­ч­эн­ны доўг гра­мад­зяні­на Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”.

Для вы­ка­нан­ня аба­вяз­ку па аба­роне на­шай краі­ны быў пры­ня­ты і дзей­ні­чае За­кон Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь ад 5 ліста­па­да 1992 г. № 1914-ХІІ “Аб вай­с­ко­вым аба­вяз­ку і вай­с­ко­вай служ­бе” і ме­навіта ў ар­ты­ку­ле 30 вы­зна­ча­ец­ца катэ­го­рыя гра­мад­зян, якім на­ле­жы­ць бы­ць па­клі­ка­ны­мі на ва­ен­ную служ­бу, служ­бу ў рэ­зер­ве. Згод­на з гэтым ар­ты­ку­лам слу­жы­ць павін­ны гра­мад­зяне муж­чын­ска­га по­лу ва ўз­рос­це ад 18 да 27 га­доў. Ра­зам з тым ч. 2 арт. 30 вы­зна­чае, што “на ва­ен­ную служ­бу, служ­бу ў рэ­зер­ве не пры­зы­ва­юц­ца гра­мад­зяне, якія ў ад­па­вед­на­сці з дзе­ю­чым За­ко­нам вы­зва­ле­ныя ад пры­зы­ву на ва­ен­ную служ­бу, служ­бу ў рэ­зер­ве або ма­ю­ць пра­ва на адт­эр­мі­ноўку ад пры­зы­ву”. Наступ­ныя два ар­ты­ку­лы вы­зна­ча­ю­ць катэ­го­рыі ма­ла­дых люд­зей, якія не мо­гу­ць бы­ць пры­зва­ныя, вы­зва­ля­юц­ца або ма­ю­ць пра­ва на адт­эр­мі­ноўку. У ад­па­вед­на­сці з за­ка­на­даўствам мы ма­ем 77 катэ­го­рый юна­коў, якім за­ка­на­даўчыя нор­мы да­з­ва­ля­ю­ць не іс­ці на служ­бу ў ар­мію.

Сён­ня ў Бе­рас­тавіц­кім ра­ёне на ўліку пры­зы­ўнікоў стаі­ць амаль 500 ча­ла­век, пра­ва не іс­ці слу­жы­ць да сё­лет­ня­га во­сень­ска­га пры­зы­ву ма­ю­ць больш за 450 ма­ла­дых люд­зей.

Больш за 90% пры­зы­ўнікоў не пой­ду­ць слу­жы­ць, бо яны ма­ю­ць на гэта за­кон­нае пра­ва. Боль­шая част­ка з іх – гэта тыя, што пра­ця­г­ва­ю­ць вучыц­ца ў роз­ных на­ву­чаль­ных уста­но­вах, дру­гая па ліку група – тыя, ка­му дад­зе­на адт­эр­мі­ноўка па ся­мей­ных аб­ставі­нах, а тр­эцяя – ка­му дад­зе­ны час для па­ляп­ш­эн­ня зда­роўя, а так­са­ма па ін­шых пры­чы­нах. За­ка­на­даўства дае маг­чы­мас­ць усім жа­да­ю­чым рэалі­за­ва­ць свае пра­вы па ат­ры­ман­ні аду­ка­цыі, рэалі­за­цыі ся­бе ў сям’і, да­з­ва­ляе кла­па­ціц­ца аб род­ных і бліз­кіх, якія патра­бу­ю­ць да­па­мо­гі сваіх сы­ноў. Са­цы­яль­на ары­ен­та­ва­ная паліты­ка краі­ны яс­кра­ва вы­ра­жа­на на­ват у За­коне “Аб вай­с­ко­вым аба­вяз­ку і вай­с­ко­вай служ­бе”: пад­т­рым­ка ма­ла­дых сем’яў, якія вы­хоў­ва­ю­ць дзя­цей – пр­эра­га­ты­ва на­шай дзяр­жа­вы. Ні ад­зін ва­ен­ны ка­мі­са­ры­ят і ні ад­на пры­зы­ў­ная ка­місія не пры­ме ра­ш­энне аб пры­зы­ве ў вой­ска, калі ў вас ёс­ць ця­жар­ная жон­ка або дзі­ця ва ўз­рос­це да трох га­доў, вы так­са­ма ат­ры­ма­е­це адт­эр­мі­ноўку да 27 га­доў, калі вы­хоў­ва­е­це двух дзя­цей, а трох – уво­гу­ле вы­зва­ля­е­це­ся ад ва­ен­най служ­бы, не буд­зе­це пры­зва­ныя, калі ў вас ёс­ць дзі­ця-ін­валід ці жон­ка – ін­валід 1 або 2 групы і г.д. Калі пры­зы­ўнік па сваіх рэ­лі­гій­ных пе­ра­ка­нан­нях не хо­ча бра­ць у рукі зброю, то ён мо­жа ска­ры­стац­ца пра­вам пай­с­ці на альт­эр­на­ты­ў­ную служ­бу. Ар­ты­кул 3 За­ко­на Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь ад 4 чэрве­ня 2015 г. № 276-З “Аб альт­эр­на­ты­ў­най служ­бе” гучы­ць так:

“На альт­эр­на­ты­ў­ную служ­бу мо­гу­ць бы­ць на­кіра­ва­ныя гра­мад­зяне, якія пад­ля­га­ю­ць пры­зы­ву на тэр­мі­но­вую ва­ен­ную служ­бу, служ­бу ў рэ­зер­ве, пры­дат­ныя па ста­ну зда­роўя і фізіч­на­му развіц­цю да пра­ход­жан­ня тэр­мі­но­вай ва­ен­най служ­бы, служ­бы ў рэ­зер­ве, аса­бі­ста за­явіў­шыя аб тым, што пры­няц­це Ва­ен­най пры­ся­гі, на­шэнне, вы­ка­ры­станне зброі або непа­ср­эд­ны ўд­зел у вы­твор­час­ці і аб­слу­гоў­ван­ні зброі, бо­е­пры­па­саў і ба­явой тэхнікі су­пяр­э­ча­ць іх рэ­лі­гій­ным пе­ра­ка­нан­ням у той ме­ры, у якой ста­но­віц­ца немаг­чы­ма пра­ход­зі­ць ва­ен­ную служ­бу.

На альт­эр­на­ты­ў­ную служ­бу не на­кіроў­ва­юц­ца гра­мад­зяне, якія вы­зва­ле­ныя згод­на з за­ка­на­даўствам ад пры­зы­ву на тэр­мі­но­вую ва­ен­ную служ­бу, служ­бу ў рэ­зер­ве або ма­ю­ць пра­ва на адт­эр­мі­ноўку ад пры­зы­ву на тэр­мі­но­вую ва­ен­ную служ­бу, служ­бу ў рэ­зер­ве.”

Толь­кі тэр­мін служ­бы для пры­зы­ўніка з вы­ш­эй­шай аду­ка­цы­яй – 24 ме­ся­цы, а без вы­ш­эй­шай – 36.

Ма­ю­чы та­кую ка­ла­саль­ную пад­т­рым­ку дзяр­жа­вы, зд­зіў­ляе той факт, што ся­род астат­ніх 10 % пры­зы­ўнікоў, якія пад­ля­га­ю­ць ад­праў­цы ў вой­ска, зна­ход­зяц­ца та­кія, што не тое, каб не жа­далі, а про­ста ўця­ка­ю­ць і ха­ва­юц­ца ад няўхіль­на­га аба­вяз­ку вы­кон­ва­ць патра­ба­ван­ні За­ко­на, а іх сем’і, род­ныя і бліз­кія ўся­ляк ім па­та­ка­ю­ць, вы­хоў­ва­ю­чы пат­эн­цый­на­га “кры­мі­наль­ніка”, бо за па­ру­ш­энне За­ко­на “Аб вай­с­ко­вым аба­вяз­ку і вай­с­ко­вай служ­бе” пра­ду­г­ле­джа­на ад­міністра­цый­нае па­ка­ранне і кры­мі­наль­ная ад­каз­на­сць. Дык па­ду­май­це, ці патр­эб­на вам або ва­шым род­ным, каб хтось­ці быў паз­баў­ле­ны волі, у най­гор­шым вы­пад­ку, на 5 га­доў?

Прых­іль­нікі кан­тракт­най служ­бы ска­жу­ць, што тр­э­ба пе­ра­ход­зі­ць на пра­фесія­наль­ную ар­мію. Калі лас­ка, ніх­то не пе­раш­ка­д­жае: з 2014 го­да ў бе­ла­рус­кае вой­ска мож­на іс­ці ў лю­бую вай­с­ко­вую част­ку на служ­бу па кан­трак­ту без пра­ход­жан­ня тэр­мі­но­вай ва­ен­най служ­бы, толь­кі жа­да­ю­чых не вель­мі шмат. Вось і ат­рым­лі­ва­ец­ца: і так не гэтак, і гэтак не так! На­прыклад, у вой­ску Із­раі­ля служ­бы па кан­трак­ту ўво­гу­ле ня­ма і аба­вя­зак слу­жы­ць там у кож­на­га гра­мад­зяні­на, яко­му споўніла­ся 18 год. Для муж­чын – тэр­мін скла­дае 36 ме­ся­цаў, а для жан­чын – 24 ме­ся­ца. І нія­кіх адт­эр­мі­но­вак і вы­зва­лен­няў ня­ма. Ды і гісто­рыя па­каз­вае, што сал­дат, які ва­юе толь­кі за гро­шы, не здоль­ны вы­ка­на­ць та­го, што мо­жа са­праўд­ны пат­ры­ёт.

Мэта бе­ла­рус­ка­га вой­ска ў тым, каб кож­ны гра­мад­зянін на­вучы­ў­ся аба­ра­ня­ць сваю краі­ну, каб у бу­дучым, калі спатр­эбіц­ца, ён вы­кон­ваў свой аба­вя­зак уме­ла і ве­даў, “з яко­га бо­ку падыс­ці да ку­ля­мё­та”. Ва­ен­на-ўлі­ко­вая спе­цы­яль­на­сць – гэта тое, што ат­ры­мае кож­ны ва­ен­на­слу­жа­чы тэр­мі­но­вай служ­бы або служ­бы ў рэ­зер­ве, ча­му яго на­ву­ча­ць, каб ён у пер­шым жа баі не быў смя­рот­на па­ра­не­ны, калі та­кая неаб­ход­на­сць уз­нікне. Мэта – не про­ста вы­ка­на­ць За­кон і не бы­ць па­ка­ра­ным за яго па­ру­ш­энне, а ста­ць пра­фесія­на­лам, які здо­лее аба­рані­ць сваю сям’ю, свой дом і сваю Рад­зі­му.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.