$82,7

Brestskaya Gazeta - - В ФОКУСЕ -

млн – на столь­кі ска­ра­цілі­ся ў ліста­пад­зе зо­ла­та­ва­лют­ныя рэ­зер­вы (ЗВР) Бе­ла­русі.

Па па­пяр­эд­ніх дад­зе­ных, на 1 снеж­ня 2015 г. яны склалі $4 584,0 млн у экві­ва­лен­це. «На зні­ж­энне аб’ёму ЗВР ака­за­лі ўплыў знач­нае па­мян­ш­энне ко­шту зо­ла­та на між­на­род­ным рын­ку каш­тоў­ных ме­та­лаў, а так­са­ма па­га­ш­энне ўра­дам і На­цы­я­наль­ным бан­кам Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь знеш­ніх і ўнут­ра­ных аба­вя­за­цель­стваў у за­меж­най ва­лю­це ў поў­ным аб’ёме», – га­во­рыц­ца ў афі­цый­ным ка­мен­та­ры Нац­бан­ка РБ. Пад­т­ры­ман­ню ЗВР спры­я­лі пас­туп­ленне срод­каў ад про­да­жу Нац­бан­кам Бе­ла­русі аб­лі­га­цый, на­мі­на­ва­ных у за­меж­най ва­лю­це, а так­са­ма пас­туп­лен­ні ад збіран­ня экс­парт­ных по­шлін на наф­та­пра­дук­ты, ад­зна­ча­ец­ца ў па­ве­дам­лен­ні.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.