88 700 ча­ла­век – на столь­кі ска­ра­ціла­ся ў мі­ну­лым год­зе коль­кас­ць за­ня­тых

Brestskaya Gazeta - - ДОСКА ПОДСЧЕТА -

Па дад­зе­ных На­цы­я­наль­на­га ста­ты­стыч­на­га ка­міт­эта, у эка­но­мі­цы Бе­ла­русі ў снеж­ні 2016 го­да бы­ло за­ня­та 4 млн 381,3 тыс. ча­ла­век. У той жа час у снеж­ні 2015 го­да іх бы­ло 4 млн 470 тыс.

у эка­но­мі­цы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.