ФОТАФАКТ

Brestskaya Gazeta - - ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ - Тац­ця­на ГАПЕЕВА, фо­та пра­дастаў­ле­на КЦ «Грун­тоў­ня»

Іван Кір­чук сыг­раў у Бе­рас­ці мо­на­спек­такль «Да­рож­ка

мая». Унікаль­ную пра­гра­му, ство­ра­ную па мат­э­ры­я­лах бе­ла­рус­ка­га фальк­ло­ру, лід­эр гур­та «Троі­ца» прад­ставіў у куль­тур­ным цэн­тры «Грун­тоў­ня» 29 студ­зе­ня.

«Твор­час­ць Іва­на Кір­чу­ка цяж­ка апі­са­ць сло­ва­мі – яго тр­э­ба чу­ць. Гэта са­праўд­ная ма­гія сло­ваў і гу­каў. Ат­ма­сфе­ра і энер­ге­ты­ка яго­ных кан­ц­эр­таў про­ста неве­ра­год­ныя», – ад­зна­чыў ды­р­эк­тар КЦ «Грун­тоў­ня» Вік­тар Клі­мус.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.