3,7% – на столь­кі ўпаў за два ме­ся­цы роз­ніч­ны та­ва­ра­аба­рот у Бе­ла­русі.

Brestskaya Gazeta - - В ФОКУСЕ -

У студ­зені-лю­тым 2017 го­да ён склаў 5,4 млрд руб­лёў, або 96,3% у су­пас­таў­ных цэнах да ўз­роў­ню студ­зе­ня-лю­та­га 2016 г. Істот­на ска­ра­ціў­ся ў студ­зені-лю­тым гэ­та­га го­да і ап­то­вы та­ва­ра­аба­рот, які склаў 10,8 млрд руб­лёў. У су­пас­таў­ных цэнах гэта 97,4% да ўз­роў­ню студ­зе­ня-лю­та­га 2016 г. Як па­ве­дам­ляе На­цы­я­наль­ны ста­ты­стыч­ны ка­міт­эт, істот­ны ўплыў на ап­то­вы та­ва­ра­аба­рот рэс­пуб­лікі аказ­ва­ю­ць ар­гані­за­цыі ап­то­ва­га ганд­лю Мін­ска. Уд­зель­ная ва­га ап­то­ва­га та­ва­ра­аба­ро­ту Мін­ска ў ап­то­вым та­ва­ра­аба­ро­це рэс­пуб­лікі скла­дае 70,5%.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.