МОЙ КРАЙ

Gazeta Slonimskaya - - КАЛЕЙДАСКОП -

Ку­то­чак род­най Бе­ла­русі — Лю­бі­мы Дзят­лаўскі мой край, Ду­шу маю спя­ва­ць ты змусіў, Спя­вай, ду­ша, да­лей спя­вай! Тут я няўтом­на бе­гаў бо­сы, Чуў, ба­чыў прод­каў плач і смех, Тут бе­ла­рус­кія ня­бё­сы, Жыц­цё­вых рэк ім­клі­вы бег… —Іс­ці да шчас­ця — шлях няб­ліз­кі, Ў ду­шы пу­стой яно не ро­дзі­ць, Свят­лом ча­роў­ным стане бліска­ць Та­му, хто лю­бі­ць, дбае, ро­дзі­ць, — Ка­за­ла так калісь­ці ма­ма. Інт­элі­гент­наю бы­ла. Жыц­цё яе — з над­зе­яў, дра­маў. Праз го­ра вой­наў дзвюх прай­ш­ла. Цу­доў­ных мес­цаў тут так мно­га: Уз­гор­кі, рэч­кі, пе­ра­лескі, Праз по­ле, лес бя­жы­ць да­ро­га, Ка­ля яе, ў гаі, пра­лескі. Тут пра­ляг­ла й мая сця­жы­на, Якой вяд­зе і лёс, і час. О, на­ша ці­хая Ай­чы­на, Дзе ўсё ад Бо­га — ўсё для нас.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.