ДАВЕДКА

Gazeta Slonimskaya - - КАЛЕЙДАСКОП -

Аляк­сей Міка­ла­евіч Які­мо­віч (нар. 15 ка­ст­рыч­ніка 1949 го­да, в. Пар­эч­ча, Слонім­скі ра­ён) — бе­ла­рус­кі пісь­мен­нік. На­рад­зіў­ся ў ся­лян­скай сям’і. Скон­чыў бе­ла­рус­кае аддзя­ленне філа­ла­гіч­на­га фа­культ­эта БДУ (1972). Пра­ца­ваў на­стаўні­кам на Слонімшчыне. Сяб­ра СП СССР (з 1990 го­да). Дэ­бю­та­ваў у дру­ку ў 1967 год­зе. Аўтар кні­жак апа­вя­дан­няў для дзя­цей «Горд­зіеў ву­зел, аль­бо Ня­вы­ду­ма­ныя гісто­рыі з жыц­ця Але­ся Пятраш­кі» (1987), «Эль­да­ра­да просі­ць да­па­мо­гі» (1989), «Са­кр­эты Тун­гус­ка­га мет­эа­ры­та», «Пры­го­ды шас­ціклас­ніка Максіма» (апо­вес­ці, 1993), «Паст­ка для пяр­э­ва­рат­ня» (апо­вес­ці, 1997), збор­нік «Апо­вес­ці» (2010), «Я, Ся­мён і ба­ра­баш­ка» (апо­вес­ць-каз­ка, 2011), «Хіт­рая лі­са», «Каб ма­ма ўсмі­ха­ла­ся» (апа­вя­дан­ні, каз­кі, смя­шын­кі, 2012), «Як дзя­ду­ля ў пры­ме­ты ве­рыў» (апо­вес­ць, 2012).

Па­вод­ле be.wikipedia.org

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.