ЗАЙЗДРОСНІКАМ АД ЛІТА­РА­ТУ­РЫ

Gazeta Slonimskaya - - КАЛЕЙДАСКОП -

Зай­зд­рос­нікаў ад літа­ра­ту­ры ха­чу спы­та­ць: ці га­то­вы вы бы­ць шчы­ры­мі, ці га­то­вы ад­мо­віц­ца ад ней­кай част­кі мат­э­ры­яль­ных даб­рот, ці га­то­вы пры­нес­ці ў ахвя­ру Сло­ву част­ку аса­біс­та­га жыц­ця? Уп­эў­не­ны, што не.

Ба­чу, вы ўжо фак­тыч­на зміры­лі­ся з па­на­ван­нем рус­ка­га сло­ва. Пі­ша­це па­бе­ла­рус­ку, а раз­ва­жа­е­це па-рус­ку. Па­доб­нае раз­два­енне асо­бы ніколі не ўз­вы­сі­ць вас. Хі­ба толь­кі ва ўлас­ных ва­чах. Ды кож­ны мае тое, што мае, чым над­зя­лі­ла яго Ма­ці-пры­ро­да. Вы­ш­эй за ся­бе, як ні ста­рай­ся, не скок­неш.

За­пі­саў Міко­ла КАНАНОВІЧ

Фо­та з ар­хі­ва “ГС”

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.