ГІПЕРМАРКЕТЫ ПАЎСТАНУЦЬ У МАСТАХ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

На двац­ца­ць ты­сяч на­сель­нікаў го­ра­да іх буд­зе два. Бу­даўніцтва пер­ша­га — “Ал­мі” — павін­на бы­ло за­кон­чыц­ца ў лю­тым гэ­та­га го­да, але бу­даўнікі ЗАТ “Юні­фуд”, якія ўз­вод­зя­ць аб’ект, не ўклалі­ся ў прызна­ча­ны тэр­мін.

Бу­даўніцтва вяд­зец­ца па вулі­цы К. Цэт­кін. Бу­ды­нак ад­на­па­вяр­хо­вы, агуль­най плош­чаю 600 кв. мет­раў.

Дру­гі гі­пер­мар­кет — “Еўра­опт” — за­пла­на­ва­на збу­да­ва­ць на пе­ра­сяч­эн­ні прас­пек­таў Мі­ра і Юнацтва. Агуль­ная плош­ча ганд­лё­ва­га цэн­тра буд­зе скла­да­ць 2400 кв. мет­раў. Буд­зе ён узвод­зіц­ца 28 ме­ся­цаў, а пер­шых на­вед­валь­нікаў, як пла­ну­ец­ца, пры­ме ў са­кавіку 2015 го­да.

Ад­нак па­коль­кі бу­даўніцтва яш­чэ не па­ча­ло­ся, рэаль­на тэр­мін яго зда­чы буд­зе пе­ра­не­се­ны. Гі­пер­мар­кет даз­волі­ць ства­ры­ць 120 ра­бочых мес­цаў.

Уз­вяд­зенне па­доб­ных аб’ек­таў пас­таві­ць на мя­жу вы­жы­ван­ня пра­дук­то­выя кра­мы “Ла­су­нак”, “Ве­рас”, а так­са­ма ганд­лё­выя кроп­кі пры­ват­нікаў па прас­пек­це Юнацтва і вулі­цы Бу­даўнікоў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.