ЦІ ЎРАТУЕ АД БАН­КРУЦТВА СЭЗ?

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

На па­чат­ку кра­савіка ААТ “Мастоўдр­эў” ста­ла 99-м рэзід­эн­там сва­бод­най эка­на­міч­най зо­ны “Грод­наін­вест”. Увай­с­ці ў СЭЗ прад­пры­ем­ства на­стой­лі­ва імкну­ла­ся даў­но. Яш­чэ ў 2011 год­зе тут бы­ла ство­ра­на струк­ту­ра “Мастоўдр­эўін­вест”.

Рэзід­эн­ты “Грод­наін­вест” ма­ю­ць маг­чы­мас­ць па­вы­ш­эн­ня экс­пар­ту сва­ёй пра­дук­цыі і, ад­па­вед­на, па­веліч­эн­ня яе вы­пус­ку. Ак­ра­мя та­го, рэзід­эн­ты ма­ю­ць асо­бы ста­тус рэ­гу­ля­ван­ня прад­п­ры­маль­ніц­кай дзей­на­сці. Спла­ч­ва­ю­ць аб­ме­жа­ва­ную коль­кас­ць па­дат­каў. Па шэра­гу па­дат­каў ім прад­стаў­ля­юц­ца пр­эфер­эн­цыі ў ад­роз­ненне ад агуль­нар­эс­пуб­лі­кан­скіх па­дат­каў.

Гэта ўсё якраз неаб­ход­на прад­пры­ем­ству, каб зня­ць з ся­бе ця­жар бан­каўскіх кр­эды­таў, якія спатр­эбілі­ся для ма­д­эр­ні­за­цыі вы­твор­час­ці.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.