КОЛЬ­КІ ТАЕ ДА­РО­ГІ ДА МІН­СКА!

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

Так, пэў­на, ду­ма­ю­ць у аб­лздра­ве, калі раз­гля­да­ю­ць пы­танне за­крыц­ця рад­зіль­ных аддзя­лен­няў у рай­ц­эн­трах воб­лас­ці.

Бо­лей як дзе­ся­ць га­доў та­му бы­ло за­чы­не­на рад­зіль­нае аддзя­ленне пры Мастоўскім ТМА.

За па­вы­ш­энне на­ра­джаль­на­сці ў ра­ёне павін­ны бы­лі кла­па­ціц­ца ме­ды­кі з Ваў­ка­вы­ска, Шчучы­на і Грод­на. Ад­нак эка­но­мія дзяр­жаў­ных­срод­каў­на­наш­чад­ках­пра­ця­г­ва­ец­ца.Да­ця­жар­ных ма­стаў­ля­нак­прый­шла­но­ва­я­наві­на.УШ­чучы­не­за­чы­ніла­ся­рад­зіль­нае аддзя­ленне, і ця­пер ця­жар­ныя па дроб­ную кан­с­уль­та­цыю павін­ны еха­ць у аб­лас­ны цэнтр.

Чы­ноўні­кам ад ме­ды­цы­ны ў воб­лас­ці вар­та бы­ло б па­ду­ма­ць на­конт пе­ра­соў­ных рад­зіль­ных аддзя­лен­няў, бо ўжо на­да­ралі­ся вы­пад­кі, калі ро­ды ад­бы­валі­ся про­ста ў ма­шыне.

Яз­эп ПАЛУБЯТКА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.