ВОЛКОВЫCСКИЙ СУД ПРИ­ЗНАН ЛУЧ­ШИМ В БЕ­ЛА­РУ­СИ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

Ми­ни­стер­ство юс­ти­ции Рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь под­ве­ло ито­ги кон­кур­са «Луч­ший рай­он­ный (го­род­ской) суд Рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь» в 2012 го­ду.

По­бе­ди­те­лем кон­кур­са «Луч­ший рай­он­ный (го­род­ской) суд Рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь» в 2012 го­ду во вто­рой груп­пе — су­ды с чис­лен­но­стью судей от 5 до 10 еди­ниц при­знан суд Вол­ко­выс­ско­го рай­о­на Грод­нен­ской об­ла­сти.

Прио­пре­де­ле­нии­по­бе­ди­те­ля­у­чи­ты­ва­лись­ко­ли­че­ство по­сту­пив­ших и рас­смот­рен­ных дел, слож­ность дел, опе­ра­тив­ность и ка­че­ство их рас­смот­ре­ния, ко­ли­че­ство по­сту­пив­ших на ис­пол­не­ние ис­пол­ни­тель­ных до­ку­мен­тов и ко­ли­че­ство ре­аль­но ис­пол­нен­ных ис­пол­ни­тель­ных до­ку­мен­тов, со­об­ща­ет сайт minjust. by.

Ан­на ВОЛОДАЩУК

Гэ­та­га ча­ла­ве­ка ўжо даў­но ня­ма на све­це. Ён жыў у Мін­ску, а па­ха­ва­ны на Дзят­лаўскіх мо­гіл­ках. У ра­ёне ша­ну­ю­ць па­мя­ць пра яго, та­му да 80-годдзя з дня на­ра­дж­эн­ня ў ра­ён­най біб­ліят­э­цы злад­зілі ці­ка­вае ме­ра­пры­ем­ства. Са­бралі­ся прых­іль­нікі твор­час­ці, пры­еха­ла з Мін­ска жон­ка. Чы­талі яго вер­шы, вы­кон­валі пес­ні, дзя­лілі­ся ўс­па­мі­на­мі тыя, хто не­калі аса­бі­ста ве­даў гэ­та­га цу­доў­на­га ча­ла­ве­ка.

Усе, хто быў на ме­ра­пры­ем­стве, ні­бы на­пілі­ся га­ю­чай кры­ніч­най ва­ды.

Ле­а­нар­да ЮРГІЛЕВІЧ

Добра зра­білі: і дах но­вы ўста­ля­валі, і атын­ка­валі і па­ма­ля­валі сце­ны, ста­рыя ува­х­од­ныя дзве­ры па­мя­ня­лі на ме­таліч­ныя, вок­ны за­мянілі на ця­п­лоз­аха­валь­ныя. У пад’ез­дах так­са­ма ста­ла аку­рат­на і пры­го­жа.

Але, як вя­до­ма, боч­ку мё­ду псуе лыж­ка дзё­г­цю: у ад­ным з пад’ез­даў не аб­лі­ца­валі пліт­кай пры­ступ­кі. На пер­шым па­вер­се зра­білі, а да­лей ча­мусь­ці не здо­лелі. Ці гро­шай не ха­пі­ла, ці дбай­на­сці. І гэта пры­к­ра.

Ле­а­нар­да ЮРГІЛЕВІЧ

Сло­ним­ский меж­рай­он­ный от­дел фи­нан­со­вых рас­сле­до­ва­ний воз­бу­дил уго­лов­ное де­ло по при­зна­кам пре­ступ­ле­ния в от­но­ше­нии ди­рек­то­ра об­ще­ства с огра­ни­чен­ной от­вет­ствен­но­стью из г. Дят­ло­во Грод­нен­ской об­ла­сти, со­об­ща­ет пресс-центр Ко­ми­те­та го­су­дар­ствен­но­го кон­тро­ля.

Со­би­ра­ясь­ку­пить­лич­ный­ав­то­мо­биль,граж­да­нин ре­ши­л­об­ман­ным­пу­тем­по­за­им­ство­вать­день­гив­бан­ке.Кре­дит­д­ля­при­об­ре­те­ни­яав­то­мо­би­ля­и­стро­и­тель­ных ма­те­ри­а­лов оформ­лял­ся не на са­мо­го граж­да­ни­на, а на воз­глав­ля­е­мое им об­ще­ство. С этой це­лью ди­рек­тор пред­ста­вил в банк за­ве­до­мо лож­ные до­ку­мен­ты — до­го­вор куп­ли-про­да­жи транс­порт­но­го сред­ства меж­ду об­ще­ством и жи­те­лем г. Дят­ло­во, при­я­те­лем со­ис­ка­те­ля кре­ди­та. На ос­но­ва­нии по­дан­ных до­ку­мен­тов банк предо­ста­вил фир­ме в ка­че­стве кре­ди­та 21 млн руб­лей и пе­ре­чис­лил их на карт-счет при­я­те­ля ру­ко­во­ди­те­ля фир­мы (то­го са­мо­го жи­те­ля г. Дят­ло­ва). Тот снял день­ги и пе­ре­дал их ди­рек­то­ру об­ще­ства для при­об­ре­те­ния в лич­ное поль­зо­ва­ние ав­то­мо­би­ля «Додж-Гранд-Ка­ра­ван».

За­со­вер­ше­ни­е­пре­ступ­ле­ни­я­муж­чи­на­мо­жет­по­лу­чить на­ка­за­ние до трех лет ли­ше­ния сво­бо­ды.

Ан­на ВОЛОДАЩУК

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.