МО­ВАЙ ЛІЧ­БАЎ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

Най­боль­шая коль­кас­ць па­жа­раў ад­бы­ла­ся ў жы­лых да­мах — 5, на­двор­ных па­бу­до­вах — 1, на аўта­транс­пар­це — 1.

Ас­ноў­ныя пры­чы­ны па­жа­раў: неас­ця­рож­нае абы­ход­жанне з аг­нём — 5 вы­пад­каў; наў­мыс­ны пад­пал — 1 вы­па­дак; невы­ка­нанне правіл улад­ка­ван­ня і экс­плу­а­та­цыі це­п­ла­ге­не­ра­та­раў і пе­чаў — 1 вы­па­дак.

На­тал­ля ІВА­НО­ВА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.