СЕЛЬ­СКІЯ ВЫ­ПУСК­НІКІ СЛОНІМШЧЫ­НЫ МОГУЦЬ АТ­РЫ­МА­ЦЬ НАКІРАВАННІ Ў МЕДУСТАНОВЫ АДУ­КА­ЦЫІ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ - На­тал­ля ІВА­НО­ВА

У вы­пуск­нікоў вяс­ко­вых школ сё­ле­та ёс­ць маг­чы­мас­ць узя­ць мэта­вае на­кіра­ванне ў ме­ды­цын­скія ўста­но­вы аду­ка­цыі.

У ад­па­вед­на­сці з за­га­дам Мініст­эр­ства ахо­вы зда­роўя Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь ад 25 кра­савіка 2013 го­да № 552, за­клю­чы­ць да­мо­ву на мэта­вую пад­рых­тоўку спе­цы­я­лістаў маг­чы­ма ў та­кія вы­ш­эй­шыя і сяр­эд­нія медустановы аду­ка­цыі:

1. УА «Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны ме­ды­цын­скі ўнівер­сіт­эт» па спе­цы­яль­на­сці «Ляч­эб­ная спра­ва», «Ме­ды­ка-пра­філак­тыч­ная спра­ва»;

2. УА «Віцебскі дзяр­жаў­ны ор­д­эна Друж­бы на­ро­даў ме­ды­цын­скі ўнівер­сіт­эт» па спе­цы­яль­на­сці «Ляч­эб­ная спра­ва»;

3. УА «Гро­дзен­скі дзяр­жаў­ны ме­ды­цын­скі ўнівер­сіт­эт» па спе­цы­яль­на­сці «Ляч­эб­ная спра­ва», «Пе­ды­ят­рыя», «Ме- ды­ка-ды­яг­на­стыч­ная спра­ва»;

4. УА «Гро­дзен­скі дзяр­жаў­ны ме­ды­цын­скі ка­ледж» па спе­цы­яль­на­сці «Сяст­рын­ская спра­ва», «Ме­ды­ка-ды­яг­на­стыч­ная спра­ва», «Ляч­эб­ная спра­ва»;

5. УА «Слонім­скі дзяр­жаў­ны ме­ды­цын­скі ка­ледж» па спе­цы­яль­на­сці «Сяст­рын­ская спра­ва», «Ляч­эб­ная спра­ва».

На­кіра­ванне могуць ат­ры­ма­ць вы­пуск­нікі сель­скіх школ, якія пра­жы­ва­ю­ць не менш за два га­ды ў сель­скай мяс­цо­вас­ці. Гэта патр­эб­на па­цверд­зі­ць да­ку­мен­таль­на.

Звяр­тац­ца тр­э­ба ў аддзел кад­раў Слонім­скай цэн­траль­най ра­ён­най баль­ні­цы. Да­вед­кі па тэл. 3-24-13.

На­вуч­эн­цы Слонім­ска­га мед­ка­ле­джа

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.