МІТРА­ПАЛІТ ФІЛАРЭТ ВЫ­СТУ­ПІЎ ЗА АД­МЕ­НУ СМЯ­РОТ­НА­ГА ПА­КА­РАН­НЯ

Gazeta Slonimskaya - - ІНФАРМБЮРО -

Пра­васлаў­ная царк­ва Бе­ла­русі звяр­тае ўва­гу на неаб­ход­на­сць ад­ме­ны смя­рот­на­га па­ка­ран­ня ў Бе­ла­русі, але просі­ць не паліты­за­ва­ць гэтую праб­ле­му.

Мітра­палітФілар­эт­вы­сту­піў за­ад­ме­ну­смя­рот­на­га­па­ка­ран­ня.

«Бе­ла­рус­кая пра­васлаў­ная царк­ва на­стой­лі­ва звяр­та­ла ўва­гу гра­мад­с­кас­ці на праб­ле­му смя­рот­на­га па­ка­ран­ня яш­чэ ў дзе­вя­но­стых га­дах мі­ну­ла­га ста­годдзя. У 1996 год­зе нап я рэда д ні ўсе­на­род на га рэфер­эн­ду­му, на якім, ся­род ін­ша­га, аб­мяр­коў­ва­ла­ся пы­танне аб смя­рот­най ка­ры, мы за­клікалі бе­ла­рус­кі на­род ад­мо­віц­ца ад та­кой ме­ры па­ка­ран­ня»,—га­во­рыц­ца­ўз­ва- ро­це мітра­паліта Мiн­ска­га і Слуц­ка­га, Пат­ры­яр­ша­га Эк­зар­хаў­ся­еБе­ла­русіФілар­эта­да ўд­зель­нікаў кругла­га ста­ла «Рэлі­гія і смя­рот­нае па­ка­ранне», які пра­ход­зі­ць у Мiн­ску.

«Мы, хры­с­ціяне, не мо­жам апраўд­ва­ць смя­рот­нае па­ка­ранне, бо гэта гр­эх за­бой­ства... Жыц­цё лю­бо­га ча­ла­ве­ка на­ле­жы­ць яго Твар­цу, Бо­гу. Не мы, гр­эш­ныя люд­зі, да­ра­валі быц­цё ча­ла­ве­ку, не нам і паз­баў­ля­ць ча­ла­ве­ка іс­на­ван­ня. Бо за жыц­цё кож­на­га з нас Гас­подзь Ісус Хры­стос ад­даў сваё жыц- цё, зве­даў­шы па­ку­ты, зня­ва­гі, зд­зекі і смер­ць на Кры­жы... Дзяр­жа­ва, ка­ра­ю­чы сваіх гра­мад­зян смер­цю, кож­ны раз на­но­ва рас­пі­нае Хры­ста», — цы­туе віталь­нае сло­ва мітра­паліта Філар­эта «Інт­эр­факс».

«Та­кой бы­ла на­ша пазi­цыя ў год рэфер­эн­ду­му. На сён­ня яна за­ста­ла­ся няз­мен­най», — пад­кр­эс­ліў кіраўнік БПЦ.

Спа­сы­ла­ю­чы­ся­наАс­но­вы­са­цы­яль­най кан­ц­эп­цыі РПЦ, мітра­палітад­зна­чыў,што«сён­ня мно­гія дзяр­жа­вы адмянілі смя­рот­нае па­ка­ранне па­вод­ле за­ко­ну аль­бо не ажыц­цяў­ля­ю­ць яго на прак­ты­цы. Па­мя­та­ю­чы, што мілас­эр­на­сць да ча­ла­ве­ка, які паў, за­ў­сё­ды больш па­жа­да­ная за пом­сту, Царк­ва вітае та­кія кро­кі дзяр­жаў­ных ула­даў».

Мітра­паліт Філарэт так­са­ма на­га­даў, што пат­ры­ярх Кірыл і яго па­пяр­эд­нік пат­ры­ярх Аляк­сій­IIу­свой­ча­свы­каз­валі­ся на ка­ры­с­ць ад­ме­ны смя­рот­най ка­ры.

Ра­дыё «Сва­бо­да»

Мітра­паліт Філарэт

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.