КЛА­ПО­ЦЯЦ­ЦА ПРА ЧЫСЦІНЮ ВА­ДЫ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

Гра­мад­кі ак­ты­віст (арг­ка­міт­эт БХД) Ба­рыс Кучын­скі ў ме­жах кам­паніі «Ра­да на­род­ных дэпутатаў» на­кіра­ваў у пр­эзі­ды­ум Слонім­ска­га рай­са­ве­та дэпутатаў і стар­шы­ні Слонім­ска­га рай­вы­кан­ка­ма Іосі­фа Паўлю­кеві­ча ка­лек­ты­ў­ны зва­рот, дзе вы­каз­вае за­не­па­ко­е­на­сць ста­нам рэалі­за­цыі ў го­рад­зе ме­ра­пры­ем­стваў у рам­ках “Пра­гра­мы па во­да­за­бес­пяч­эн­ні і во­да­ад­вяд­зен­ні “Чы­стая ва­да” на 2011-2015 га­ды ў Гро­дзен­скай воб­лас­ці”.

Па­коль­кі ва­да ў Слоніме не ад­па­вя­дае санітар­ным нор­мам Бе­ла­русі СанПіНа 10-124 РБ 99 па ўт­ры­ман­ні жа­ле­за, аўтар лі­ста патра­буе выд­зелі­ць да­дат­ко­вае фі­нан­са­ванне з бюд­ж­эту Слонім­ска­га ра­ё­на на 2014 год на рэалі­за­цыю ме­ра­пры­ем­стваў па яе ачыст­цы.

Як па­ве­дам­ляе сайт spring96, Ба­рыс Кучын­скі патра­буе так­са­ма ар­гані­за­ва­ць су­стр­э­чу афі­цый­ных прад­стаўнікоў рай­вы­кан­ка­ма і Слонім­ска­га рай­са­ве­та дэпутатаў у ад­па­вед­на­сці з п. 2 арт. 22 За­ко­на Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь “Аб зва­ро­тах гра­мад­зян і юры­дыч­ных асоб” і па­ве­да­мі­ць пра стан рэалі­за­цыі пра­гра­мы “Чы­стая ва­да” ў го­рад­зе.

Юр­ка КАРПАЧ

Ва­лен­тин Си­до­ров на сво­ём участ­ке

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.