Па­ба­га­цеў

Gazeta Slonimskaya - - КАЛЕЙДАСКОП -

У кан­цы пра­цоў­на­га дня люд­зей у ма­га­зіне бы­ло шмат. Чэр­гі збіралі­ся хут­ка, і пра­даўш­чы­ца спя­ша­ла­ся хут­ч­эй аб­слу­жы­ць нер­во­вых па­куп­нікоў. Мо­жа, ад сто­мы ці ад спеш­кі яна недаг­лед­зе­ла і да­ла ад­на­му муж­чы­ну на 5 ты­сяч больш рэ­шты. Ён за­ў­ва­жыў гэта, калі пе­раліч­ваў ля ка­сы гро­шы, але ні­чо­га не ска­заў, пас­та­раў­ся хут­ч­эй вый­с­ці з ма­га­зі­на.

Апы­нуў­шы­ся “ў небя­спе­цы”, м у ж ч ы н а п ас п я шаўс я п ахваліц­ца та­ва­ры­шу, які ча­каў яго на ган­ку, як яму па­шан­ца­ва­ла абу­ць пра­даўш­чы­цу аж­но на 5 ты­сяч руб­лёў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.