СЛОНІМ­СКІХ МІЛІ­ЦЫ­Я­НЕ­РАЎ УЗНАГАРОДЗЯЦЬ МЕ­ДА­ЛЯ­МІ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

Ме­даль “За без­да­кор­ную служ­бу” III сту­пе­ні ат­ры­мае Ан­др­эй Шунд­рык, мілі­цы­я­нер-вад­зі­цель АУС Слонім­ска­га рай­вы­кан­ка­ма, пра­парш­чык мілі­цыі.

Та­кі са­мы ме­даль уру­ча­ць Сяр­гею Мя­леш­ку, стар­ша­му ін­спек­та­ру-дзя­жур­на­му Слонім­ска­га аддзе­ла Дэпар­та­мен­та ахо­вы, ма­ё­ру мілі­цыі.

Ад­па­вед­ны ўказ пр­эзід­энт краі­ны пад­пі­саў 8 жніў­ня.

На­тал­ля ІВА­НО­ВА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.