НЕ ХО­ЧУ­ЦЬ БЫ­ЦЬ ГАРАДЖАНАМІ

Gazeta Slonimskaya - - У ВОЛЬНУЮ ХВІЛІНУ -

Мастоўскі рай­вы­кан­кам пас­ля аб­вест­кі зме­наў у ад­міністра­цый­нат­э­ры­та­ры­яль­ным упа­рад­ка­ван­ні ра­ё­на пад­вёў вы­нікі аб­мер­ка­ван­ня гэ­та­га пы­тан­ня гра­мад­с­кас­цю.

Не­ча­ка­ны­мі для кіраўніцтва ра­ё­на, але пра­г­на­зу­е­мы­мі д л я абы­ва це л я бы л і я г о вы­нікі. У рай­вы­кан­кам пас­ту­піў шэраг ка­лек­ты­ў­ных за­яў гра­мад­зян, якія не зга­д­жа­юц­ца з пра­па­на­ва­ным ула­да­мі пад­зе­лам ра­ё­на.

Так, жы­ха­ры вё­сак Ля­да, Ма­лыя і Вя­лікія Сця­паніш­кі катэ­га­рыч­на супраць да­луч­эн­ня іх да го­ра­да. Гэтак жа вы­ка­за­лі­ся жы­ха­ры вё­сак Касі лы, Ку чы­цы, Ула­зы, Шч­эчы­цы Лун­нен­ска­га сель­са­ве­та, якіх мелі­ся да лучы­ць да Гуд­зевіц­ка­га. А вось вёс­ка Тоўс­цікі буд­зе пе­ра­дад­зе­на Гуд­зеві­чам. Яе жы­ха­ры так­са­ма на­пі­салі ў рай­вы­кан­кам ка­лек­ты­ў­ную за­яву, але пас­ля пра­вяд­зен­ня схо­ду ў гэтым на­се­ле­ным пунк­це па­гад­зілі­ся з пра­па­но­ваю.

Якім буд­зе кан­чат­ко­вы но­вы пад­зел ра­ё­на, ма­стаў­ляне да­ве­да­юц­ца неў­за­ба­ве. Толь­кі за­ста­нец­ца невя­до­мым, ці буд­зе ён апош­ні.

Што да До­ма куль­ту­ры, то ён быў збу­да­ва­ны ў 1977 год­зе. Бу­ды­нак двух­па­вяр­хо­вы, ца­г­ля­ны, агуль­най плош­чай 1084 кв. м. Ма­ец­ца во­да­за­бес­пяч­энне, ка­налі­за­цыя, це­п­ла­сет­ка. Гэта ўсё зна­ход­зіц­ца ў за­няд­ба­ным стане, бо Дом куль­ту­ры як аб’ект сац­культ­бы­ту пе­рас­таў іс­на­ва­ць на па­чат­ку ве­ку. Яго ця­пе­раш­ні ўла­даль­нік, аддзел ід­эа­ла­гіч­най пра­цы рай­вы­кан­ка­ма, уста­наўлі­вае пер­ша­па­чат­ко­вы ко­шт у 5 ба­за­вых ад­зі­нак (500 000 руб­лёў).

На­бы­ты бу­ды­нак паві­нен бы­ць уцяг­ну­ты ў гас­па­дар­чы аба­рот на пра­ця­гу двух га­доў, і тут павін­ны бы­ць ство­ра­ны два ра­бочыя мес­цы.

А вось аддзел аду­ка­цыі лічы­ць, што шко­ла вар­та боль­ша­га — 14 ба­за­вых ад­зі­нак. Сам бу­ды­нак двух­па­вяр­хо­вы, ца­г­ля­ны, па­бу­до­вы 1973 го­да. На аўк­цы­ён вы­стаў­ле­ны ўсе да­па­мож­ныя па­бу­до­вы, на­ват бас­кет­боль­ныя шчы­ты 1973 го­да і 95 др­э­ваў ды 201 куст. Ад­но з патра­ба­ван­няў да па­куп­ніка — ствар­энне на пра­ця­гу двух га­доў 15 ра­бочых мес­цаў.

А’бек­ты зна­ход­зяц­ца ў вы­мі­ра­ю­чых вёс­ках, вод­даль ад шля­хоў зносін, і ці ры­зыкне прад­п­ры­маль­нік на­бы­ць аб’ект, каб ства­ры­ць тут ней­кую вы­твор­час­ць, невя­до­ма.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.