МА­Д­ЭР­НІ­ЗА­ЦЫІ ДА­ПА­МА­ГА­Ю­ЦЬ КА­МІСІІ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

Праз некаль­кі дзён пас­ля на­ра­ды па пы­тан­нях ма­д­эр­ні­за­цыі ле­са­апра­цоў­чай пра­мыс­ло­вас­ці ў пр­эзід­эн­та краі­ны ААТ “Мастоўдр­эў” на­ве­да­ла мініст­эр­ская дэле­га­цыя на вы­ш­эй­шым уз­роўні.

Ту­тад­бы­ло­ся­вы­яз­но­е­па­сяд­ж­эн­нер­эс­пуб­лі­кан­ска­га шта­ба па ма­д­эр­ні­за­цыі гэтае галі­ны эка­но­мікі на ча­ле з пер­шым на­мес­ні­кам пр­эм’ер-мініст­ра Улад­зі­мірам Ся­маш­кам.

Гэта дру­гі візіт Ся­маш­кі ў Ма­сты на пра­ця­гу паў­го­да. У на­рад­зе пры­ня­лі ўд­зел стар­шы­ня кан­ц­эр­на “Бел­лес­бум­пром” Ю. На­за­раў, два на­мес­нікі стар­шы­ніа­б­л­вы­кан­ка­ма—У.Дзеш­каіЮ.Шу­лей­ка,атак­са­ма ін­шыя чы­ноўнікі рэс­пуб­лі­кан­ска­га, аб­лас­но­га і ра­ён­на­га ўз­роў­няў.

Сц­энар тае на­ра­ды апра­ба­ва­ны хі­ба дзя­ся­так разоў — на­вед­ванне дэле­га­цы­яй прад­пры­ем­ства і па­сяд­ж­эн­неўрай­вы­кан­ка­ме­зад­зі­ным­пы­тан­нем:вы­зна­ч­энне ме­раў паскарэння бу­даўніцтва цэ­ха па вы­пус­ку пліты МДФ на прад­пры­ем­стве. Для вы­ра­ш­эн­ня гэ­та­га пы­тан­ня на­пры­кан­цы мі­ну­ла­га го­да бы­ла ство­ра­на ра­бо­чая група. Па­коль­кі яе за­да­чы су­па­да­ю­ць з за­да­ча­мі рэс­пуб­лі­кан­ска­га шта­ба, то на дад­зе­ны мо­мант не вы­свет­ле­на, хто пе­рад пр­эзід­эн­там буд­зе несці ад­каз­на­сць за тэр­мі­ны ўво­ду ў экс­плу­а­та­цыю но­ва­га цэ­ха.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.