БА­НА­НЫ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ - Яз­эп ПАЛУБЯТКА

Вось апош­ні прыклад. У свой час ён абы­шоў старонкі мно­гіх га­зет, але мне да­вя­ло­ся на­зіра­ць гэта на ўлас­ныя вочы.

Яш­чэ іс­на­ваў Са­вец­кі Са­юз, ад­нак усё час­цей і час­цей сталі з’яў­ляц­ца ў про­да­жы ба­на­ны. Каб на­бы­ць іх, да­вод­зіла­ся вы­ста­я­ць доў­гую чар­гу. У аб­ход чар­гі, каб ку­пі­ць­ма­лень­кай­да­чуш­цы­ба­нан, да­пры­лаўка­па­ды­ход­зі­ць­ча­ла­век га­доў двац­ца­ці пя­ці. Тлу­ма­чы­ць пра­даўш­чы­цы, што ён ін­валід-аф­га­нец. Як пра­даўш­чы­ца, так і на­тоўп па­чы­на­ю­ць ней­ма­вер­на абу­рац­ца,неве­ра­ць­у­праўд­зі­вас­цья­го слоў.Та­ды­муж­чы­нарве­на­са­бе­ка­шу­лю і па­каз­вае зняве­ча­ныя груд­зі. Са сля­за­мі на ва­чах бярэ за ру­ку дзі­цё і ады­ход­зі­ць.

Пры кож­ным фак­це за­ў­час­най смер­ці воі­на-аф­ган­ца мне ўс­па­мі­на­ец­ца гэты вы­па­дак.

Кож­ны з іх — нявін­ная ахвя­ра бяз­глуз­дай паліты­кі — па­вод­зі­ць ся­бе ў экс­тр­э­маль­най сіту­а­цыі па­роз­на­му і ады­ход­зі­ць у ня­быт па­свой­му.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.