КОЛЬ­КІ КАШ­ТУЕ БЯСПЛАТНАЕ ЛЯЧ­ЭННЕ АД­НА­ГО СЛОНІМ­ЦА

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ - На­тал­ля ІВАНОВА

На вы­дат­кі па ахо­ве зда­роўя ад­на­го жы­ха­ра Слонімскага ра­ё­на сё­ле­та дзяр­жа­ва за­тра­ці­ць 1 810 824 руб­лі. Та­кі нар­ма­тыў за­клад­зе­ны ў ра­ш­эн­ні Гро­дзен­ска­га аб­л­вы­кан­ка­ма №269 “Аб аб­лас­ным бюд­ж­эце” ад 26 снеж­ня 2013 го­да.

Ле­тась гэты па­каз­чык для Слонімскага ра­ё­на склаў 1 821 932 руб­лі. Та­кім чы­нам, зда­роўе кож­на­га слонім­ца за год па­тан­не­ла на 11 ты­сяч руб­лёў.

На ахову зда­роўя ад­на­го жы­ха­ра Гро­дзен­скай воб­лас­ці па­вод­ле ра­ш­эн­ня абл­са­ве­та буд­зе вы­да­тка­ва­на па 2 450 575 руб­лёў. Сво­е­а­саб­лі­вы рэй­тынг ра­ё­наў Гро­дзен­скай воб­лас­ці вы­гля­дае так: Свіслац­кі ра­ён — 2 315 617 руб­лёў Дзят­лаўскі ра­ён — 2 178 497 руб­лёў Зэль­вен­скі ра­ён — 2 168 999 руб­лёў Іўеўскі ра­ён — 2 030 789 руб­лёў Астра­вец­кі ра­ён — 2 012 029 руб­лёў Кар­э­ліц­кі ра­ён — 1 910 650 руб­лёў Бе­рас­тавіц­кі ра­ён — 1 871 582 руб­лі На­ва­груд­скі ра­ён — 1 847 276 руб­лёў Слонім­скі ра­ён — 1 810 824 руб­лі Мастоўскі ра­ён — 1 805 846 руб­лёў Ваў­ка­вы­скі ра­ён — 1 791 837 руб­лёў Шчучын­скі ра­ён — 1 735 257 руб­лёў Аш­мян­скі ра­ён — 1 703 727 руб­лёў Лід­скі ра­ён — 1 698 102 руб­лі Смар­гон­скі ра­ён — 1 693 925 руб­лёў Во­ра­наўскі ра­ён — 1 492 596 руб­лёў Грод­на — 1 295 931 ру­бель Нар­ма­тыў вы­дат­каў на ахову зда­роўя ў раз­ліку на ад­на­го жы­ха­ра з’яў­ля­ец­ца міні­маль­ным і мя­ня­ец­ца кож­ны год.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.