СТАЛІ­ЦА КРЫЎДЗІЦЬ СЛОНІМ­ЦАЎ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ - Яз­эп ПАЛУБЯТКА Фо­та аўта­ра

Зна­ход­зіц­ца яна непа­да­лё­ку ад вуліц Мас­коўс­кай, Чка­ла­ва, Ма­гілёўс­кай. Патра­пі­ць на яе мож­на са стан­цыі метро “Ін­сты­тут куль­ту­ры”, пе­рай­шоў­шы ка­ляю. На вулі­цы два аца­ле­лыя пры­ват­ныя да­мы. На­да­лей яна па­се­ча­на но­ва­бу­доў­ля­мі.

Вось што за­ста­ло­ся ў Мін­ску ад вулі­цы Слонім­скай, пра­цяг­лас­ць якой у мі­ну­лым бы­ла з до­бра­га паўкіла­мет­ра.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.