СЛУЖ­БОЎ­ЦАЎ УЗНАГАРОДЗЯЦЬ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ - На­тал­ля ІВА­НО­ВА

Гэта на­чаль­нік аўта­ма­біль­най служ­бы тэхніч­най час­ці ма­ёр Вік­тар Ілей­ка, на­мес­нік ка­ман­дзі­ра па ты­ле — на­чаль­нік ты­лу 841-й гвард­зей­с­кай групы ар­ты­ле­рыі пад­пал­коўнік Юрый Кло­каў, на­мес­нік ка­ман­дзі­ра зеніт­на­га ра­кет­на-ар­ты­ле­рый­ска­га ды­візіё­на ма­ёр Алег Ра­го­зік і стар­шы ін­спек­тар групы ка- д раў а д дзе­ла ў н у т ра н ых спраў Слонім­ска­га рай­вы­кан­ка­ма ма­ёр мілі­цыі Вік­тар Саліта.

Указ аб узна­га­род­жан­ні Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка пад­пі­саў 16 са­кавіка.

Ме­далі «За без­да­кор­ную служ­бу» ІІІ сту­пе­нi па­вод­ле ўка­зу пр­эзід­эн­та ат­ры­ма­ю­ць вай­скоў­цы 11-й асоб­най ме­хані­за­ва­най бры­га­ды і мілі­цы­я­нер РА­УС.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.