“ЗА­ПРА­Ш­ЭННЕ ПРЫ­ЯЗД­ЖА­ЦЬ ЧАС­ЦЕЙ — СА­МАЯ ЛЕП­ШАЯ АДЗНАКА НА­ША­ГА ВЫСТУПУ”

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ - Тац­ця­на ПЛАХЕТКА Фо­та аўта­ра

Тр­э­ба бы­ло ба­чы­ць, з якой удзяч­на­сцю су­стра­калі жы­ха­ры кож­ны ну­мар кан­ц­эрт­най пра­гра­мы. На­строй ва ўсіх быў доб­рым і свя­точ­ным.

Пас­ля кан­ц­эр­ту жур­наліст па­прасі­ла не­ка­то­рых гле­да­чоў пад­зя­ліц­ца сваі­мі ўра­жан­ня­мі.

КІРАЎНІК КЛУ­БА НА КО­ЛАХ ДАР’Я МЕЛ­КУ­МЯН АДЗНАЧЫЛА:

—Га­ра­чыя апладысмен­ты — гэта пад­зя­ка, а за­пра­ш­энне пры­язд­жа­ць час­цей — са­мая леп­шая адзнака на­ша­га выступу. Мы буд­зем пра­ця­г­ва­ць сваю дзей­на­сць. Гра­фік га­стро­ляў рас­пі­са­ны ў нас амаль на год. Мы ба­чым, што на­шы пес­ні неаб­ход­ны вяс­коў­цам. І нам ўсё роў­на, коль­кі ча­ла­век прыйдзе на наш вы­ступ. Люд­зям неаб­ход­ная ўва­га. Да­ры­ць ра­дас­ць — гэта га­лоў­нае па­клі­канне ра­бот­нікаў куль­ту­ры. Мы не ча­ка­ем пад­зя­кі, мы про­ста до­рым люд­зям ра­дас­ць і доб­ры на­строй.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.