ТУР­НІР АД­БЫ­Ў­СЯ, АЛЕ Ў ІН­ШЫМ МЕС­ЦЫ І ПАД ІН­ШАЙ НА­ЗВАЙ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ - Іван ШЭГА

Улад­зі­мір зай­ма­ец­ца шах­ма­та­мі даў­но, мае спар­ты­ў­ны раз­рад, неадн ар а з ов а с т а н а віўс я пры­зё­рам га­рад­скіх і аб­лас­ных спа­бор­ніцтваў. Акра­мя та­го, Літвін — пат­ры­ёт сва­ёй краі­ны. Вось і гэтыя спа­бор­ніцт­вы ён ха­цеў пра­вес­ці ў па­мя­ць аб даў­няй пад­зеі — на­дан­ні Слоніму Магд­э­бург­ска­га пра­ва.

Ад­каз­ныя ра­бот­нікі вы­кан­ка­ма пад­т­ры­малі іні­цы­я­ты­ву. Тур­нір паві­нен быў ад­быц­ца ў ра­ён­ным фіз­куль­тур­на-спар­ты­ў­ным клу­бе, пра што па­ве­дам­ля­лі аб’явы ў слонім­скай пр­э­се і на тэле­ба­чан­ні. Ад­нак у апош­ні мо­мант мес­ца пра­вяд­зен­ня тур­ні­ру бы­ло пе­ра­не­се­на ў Слонімскі цэнтр куль­ту­ры і ад­па­чын­ку. Тр­э­ба ду­ма­ць, з мэтай па­ляп­ш­эн­ня ўмоў для іх пра­вяд­зен­ня: там са­праў­ды за­ла боль­шая і леп­шая. Вось толь­кі за­бы­лі­ся па­пяр­эд­зі­ць пра гэта іні­цы­я­та­ра спа­бор­ніцтваў, ма­бы­ць, у спеш­цы. Акра­мя гэ­та­га, тур­нір пры­свя­цілі не пад­зеі на­дан­ня Слоніму Магд­э­бург­ска­га пра­ва, а 70-годдзю Вя­лі­кай Пе­ра­мо­гі.

У цэ­лым, дзя­ку­ю­чы на­ма­ган­ням ар­гані­за­та­раў, тур­нір удаў­ся. Пры- сут­ні­чалі прад­стаўнікі гра­мад­скіх ар­гані­за­цый, ра­бот­нікі вы­кан­ка­ма, жур­налі­сты. Ма­лень­кія шах­ма­ты­сты зма­глі па­ка­за­ць год­ны ўз­ро­вень пад­рых­тоўкі і доб­рую гуль­ню. І хто ве­дае, мо­жа, хто-небудзь з іх у бу­дучы­ні стане шах­мат­ным чэм­піё­нам.

Праў­да, не абыш­ло­ся, як вод­зіц­ца, і без лыж­кі дзё­г­цю. Так, аб­са­лют­на незра­зу­ме­лай з пунк­ту гле­джан­ня зда­ро­ва­га сэн­су вы­гля­дае смеш­ная рэак­цыя ад­на­го з мяс­цо­вых «босаў», які катэ­га­рыч­на за­ба­раніў та­му ж Літві­ну, пад па­гро­зай вы­кліку АМАПа, уруч­энне пры­га­та­ва­ных пры­зоў для пе­ра­мож­цаў тур­ні­ру. Тр­э­ба яш­чэ да­да­ць, ві­да­воч­на праз­мер­ная пры­сут­на­сць на дзі­цячых спа­бор­ніцтвах су­пра­цоўнікаў пра­ва­а­хоў­ных ор­га­наў.

У Слоніме ад­бы­ў­ся дзі­цячы шах­мат­ны тур­нір. Важ­кі ўд­зел у яго ар­гані­за­цыі пры­няў слонімскі шах­ма­тыст-ама­тар Улад­зі­мір Літвін. Ме­навіта ён звяр­нуў­ся ў мяс­цо­вы рай­вы­кан­кам з іні­цы­я­ты­вай пра­вяд­зен­ня та­кіх спа­бор­ніцтваў з мэтай па­пу­ляры­за­цыі шах­мат ся­род...

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.