Па­куль жы­ву, тва­ры­ць даб­ро не пе­рас­та­ну

У аб­лас­ной універ­саль­най біб­ліят­э­цы імя Лені­на ад­бы­ла­ся пр­э­зен­та­цыя тво­раў-пе­ра­мож­цаў аб­лас­ной літа­ра­тур­най пр­эміі імя Кіры­лы Ту­раўска­га.

Gomelskaya Pravda - - СКВОЗЬ ГОДЫ - Та­ма­ра КРУЧЭНКА

Ура­чы­стая цы­ры­монія ўга­на­ра­ван­ня аўта­раў-лаўр­эа­таў ад­бы­ла­ся ра­ней у Па­ла­цы Ру­мян­ца­вых і Пас­кеві­чаў. За­раз у га­лоў­най біб­ліят­э­цы рэ­гіё­на прад­ставілі кні­гі “Пер­вая вес­на” Аляк­сандра Джа­да, “На до­світ­ку” Юлья­ны Пятр­эн­ка, “І тут жы­ву­ць люд­зі” Раі­сы Дзей­кун, “Пе­ро ку­куш­ки” Аляк­сандра Атруш­кеві­ча, “Три вол­шеб­ни­цы” Ана­то­ля Ка­ра­лен­кі, якія вы­дад­зе­ны на срод­кі, вы­да­тка­ва­ныя аб­л­вы­кан­ка­мам. Вы­дан­ні за­ня­лі па­ч­эс­нае мес­ца ў Ленін­цы на вы­ста­ве “Го­мель­скі ме­ры­ды­ян літа­ра­ту­ры”.

Аўта­ры пас­та­ралі­ся прад­ставі­ць свае ра­бо­ты чы­та­чам, студ­эн­там­фі­ло­ла­гам: чы­талі вер­шы, уры­ўкі про­зы. Ат­ры­малі яны і му­зыч­нае він­ша­ванне ад На­тал­лі Шэмет.

Сім­валіч­на, што кож­ная з кніг­пе­ра­мож­цаў мае са­мае непа­ср­эд­нае да­чы­ненне да ма­лой рад­зі­мы. На­прыклад, Аляк­сандр Атруш­кевіч сваі­мі па­этыч­ны­мі тво­ра­мі пе­ра­дае свае па­чуц­ці да род­на­га Го­ме­ля, у якім на­рад­зіў­ся і вы­рас. Раі­са Дзей­кун сло­вам пуб­лі­цы­ста рас­па­вя­дае пра род­ную стан­цыю Аўра­маўская на Хой­нікш­чыне і пе­ра­жы­тае зем­ля­ка­мі пас­ля ка­та­стро­фы на ЧАЭС, Юлья­на Пятр­эн­ка ўз­наў­ляе ба­булі­ны ле­ген­ды і па­дан­ні роднай Доб­руш­чы­ны... Шчы­ра пры­вітаў усіх стар­шы­ня аб­лас­но­га аддзя­лен­ня Са­ю­за пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі Улад­зі­мір Гаўры­ло­віч. Ён за­зна­чыў, што на Го­мельш­чыне зда­вён іс­нуе літа­ра­тур­ная тра­ды­цыя і тр­э­ба, каб яна за­хоў­ва­ла­ся.

Літа­ра­та­ры на­ве­далі ме­ма­ры­яль­ную за­лу ў біб­ліят­э­цы, пры­све­ча­ную на­род­на­му пісь­мен­ніку Бе­ла­русі дра­ма­тур­гу Ан­др­эю Ма­ка­ён­ку. Вы­дат­ны экс­курс у жыц­цё і твор­час­ць сла­ву­та­га зем­ля­ка зра­бі­ла для гас­цей ад­на з руплівіц ствар­эн­ня гэтай скар­бон­кі ў Ленін­цы Ні­на Се­ры­ка­ва, якая пад­т­рым­ліве ста­сун­кі з рад­нёй твор­цы. Пісь­мен­нікі Го­мельш­чы­ны пе­ра­далі ў ме­ма­ры­яль­ную за­лу шэраг фа­та­гра­фій Ма­ка­ён­ка і яго аса­бі­стую пап­ку, у якой ён на­сіў ру­ка­пі­сы тво­раў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.