А ў нас газ

Gomelskaya Pravda - - НАСУЩНОЕ -

ЖЫТКАВІЧЫ. Пры­род­нае бла­кіт­нае палі­ва прый­шло ў агра­га­ра­док Коль­на. Да бу­даўніцтва га­за­пра­во­да, даў­жы­ня яко­га скла­ла 7,8 кіла­мет­ра, пры­сту­пілі ў чэрвені. Здалі аб’ект праз тры ме­ся­цы. Ко­шт ра­бот склаў ад­зін мі­льён 316 ты­сяч руб­лёў. Пер­шы­мі вы­го­ды ад­чулі жы­ха­ры шмат­кват­эр­ных да­моў. Ця­пер да “тру­бы” ма­ю­ць маг­чы­мас­ць пад­клю­чыц­ца і гас­па­да­ры пры­ват­ных сяд­зіб.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.