Пр­эзід­энт узна­га­ро­дзіў

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

За ўзор­нае вы­ка­нанне служ­бо­вых аба­вяз­каў Ука­зам Пр­эзід­эн­та Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь ме­да­лём “За без­да­кор­ную служ­бу” ІІІ сту­пе­нi ўз­на­га­род­жа­ны:

МУЗЫЧЭНКА Аляк­сандр Дз­міт­ры­евіч — на­чаль­нік кур­са аддзе­ла ід­эа­ла­гіч­най і вы­ха­ваў­чай ра­бо­ты дзяр­жаў­най уста­но­вы аду­ка­цыі “Спе­цы­я­лі­за­ва­ны лі­ц­эй пры Універ­сіт­эце гра­мад­зян­скай аба­ро­ны Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, ма­ёр унут­ра­най служ­бы; НАРКЕВІЧ Ігар Міка­ла­евіч — на­чаль­нік па­жар­най ава­рый­на-вы­ра­та­валь­най час­ці № 1 Калін­кавіц­ка­га ра­ён­на­га аддзе­ла па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях уста­но­вы “Го­мель­скае аб­лас­ное ўпраў­ленне Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, ка­пітан унут­ра­най служ­бы; ПРАКАПОВІЧ Ге­над­зій Якаўлевіч — дыспет­чар цэн­тра апе­ра­ты­ў­на­га кіра­ван­ня шта­ба лікві­да­цыі над­звы­чай­ных сіту­а­цый Жы­ткавіц­ка­га ра­ён­на­га аддзе­ла па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях уста­но­вы “Го­мель­скае аб­лас­ное ўпраў­ленне Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, стар­шы пра­парш­чык унут­ра­най служ­бы; САРАКАЛЕТАЎ Аляк­сандр Ана­то­льевіч — на­чаль­нік па­жар­на­га ава­рый­на-вы­ра­та­валь­на­га па­ста № 11 Кар­мян­ска­га ра­ён­на­га аддзе­ла па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях уста­но­вы “Го­мель­скае аб­лас­ное ўпраў­ленне Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, стар­шы пра­парш­чык унут­ра­най служ­бы; СЛЯЗЬ Яў­геній Вік­та­равіч — вад­зі­цель па­жар­най ава­рый­на-вы­ра­та­валь­най час­ці № 1 Пет­ры­каўска­га ра­ён­на­га аддзе­ла па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях уста­но­вы “Го­мель­скае аб­лас­ное ўпраў­ленне Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, пра­парш­чык унут­ра­най служ­бы; СТАРАВОЙТ Вік­тар Улад­зі­міравіч — ка­ман­дзір аддзя­лен­ня па­жар­най ава­рый­на-вы­ра­та­валь­най час­ці № 1 Бра­гін­ска­га ра­ён­на­га аддзе­ла па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях уста­но­вы “Го­мель­скае аб­лас­ное ўпраў­ленне Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, пра­парш­чык унут­ра­най служ­бы; СТРАХ Аляк­сей Улад­зі­міравіч — вад­зі­цель апе­ра­ты­ў­на-дзя­жур­най час­ці дзяр­жаў­най уста­но­вы аду­ка­цыі “Спе­цы­я­лі­за­ва­ны лі­ц­эй пры Універ­сіт­эце гра­мад­зян­скай аба­ро­ны Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, пра­парш­чык унут­ра­най служ­бы; СТУКАЧ Аляк­сандр Пятро­віч — вад­зі­цель служ­бы мат­э­ры­яль­на-тэхніч­на­га за­бес­пяч­эн­ня і аб­слу­гоў­ван­ня Светла­гор­ска­га ра­ён­на­га аддзе­ла па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях уста­но­вы “Го­мель­скае аб­лас­ное ўпраў­ленне Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, стар­шы пра­парш­чык унут­ра­най служ­бы; ТРАФІМАЎ Аляк­сандр Дз­міт­ры­явіч — стар­шы вад­зі­цель па­жар­най ава­рый­на-вы­ра­та­валь­най час­ці № 1 Ча­ч­эр­ска­га ра­ён­на­га аддзе­ла па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях уста­но­вы “Го­мель­скае аб­лас­ное ўпраў­ленне Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, пра­парш­чык унут­ра­най служ­бы; ЦІМАФЕЕЎ Па­вел Ан­др­эевіч — на­чаль­нік служ­бы мат­э­ры­яль­на-тэхніч­на­га за­бес­пяч­эн­ня Го­мель­ска­га філія­ла дзяр­жаў­най уста­но­вы аду­ка­цыі “Універ­сіт­эт гра­мад­зян­скай аба­ро­ны Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, ма­ёр унут­ра­най служ­бы; ЧАРНЕЙ Ан­др­эй Пятро­віч — ка­ман­дзір аддзя­лен­ня па­жар­на­га ава­рый­на-вы­ра­та­валь­на­га па­ста № 15 Калін­кавіц­ка­га ра­ён­на­га аддзе­ла па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях уста­но­вы “Го­мель­скае аб­лас­ное ўпраў­ленне Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, пра­парш­чык унут­ра­най служ­бы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.