Узна­га­ро­ды

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

За шмат­га­до­вую плён­ную пра­цу, вы­со­кі пра­фесія­налізм, узор­нае вы­ка­нанне служ­бо­вых аба­вяз­каў, вя­лікі аса­бі­сты ўклад ва ўма­ца­ванне аўта­рыт­эту і імід­жу Бе­ла­русі на між­на­род­най ар­эне, развіц­цё наф­тахі­міч­най пра­мыс­ло­вас­ці і па­дат­ко­вай сіст­эмы, куль­ту­ры і ма­стацтва Ука­зам Пр­эзід­эн­та Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь узна­га­род­жа­ны:

ме­да­лём “За пра­цоў­ныя за­слу­гі”: АСМАЛОЎСКАЯ Тац­ця­на Міка­ла­еў­на — на­чаль­нік ін­спек­цыі Мініст­эр­ства па па­дат­ках і збо­рах па Жлобін­скім ра­ёне; БАЛУТА Іван Мі­хай­лавіч — апе­ра­тар па здаб­ы­чы наф­ты і га­зу наф­та­га­за­здаб­ы­ва­ю­ча­га ўпраў­лен­ня “Рэчы­цанаф­та” РУП “Вы­твор­чае аб’яд­нанне “Бе­ла­рус­наф­та”; БЛІЗНЕЦ Міка­лай Міка­ла­евіч — стро­пальш­чык вы­твор­ча­га ўпраў­лен­ня наф­та­ва­га за­бес­пяч­эн­ня і кам­плек­та­цыі РУП “Вы­твор­чае аб’яд­нанне “Бе­ла­рус­наф­та”; БУЛАЎКА Віталій Ле­ані­давіч — ма­шы­ніст тэхна­ла­гіч­ных пом­паў ка­талітыч­най вы­твор­час­ці бен­зі­наў ААТ “Ма­зыр­скі наф­та­пе­ра­пра­цоўчы за­вод”; ДАНІЛЬЧУК Ігар Дз­міт­ры­евіч — апе­ра­тар тэхна­ла­гіч­ных уста­но­вак паліў­на-ка­талітыч­най вы­твор­час­ці ААТ “Ма­зыр­скі наф­та­пе­ра­пра­цоўчы за­вод”; ДЗЕГЦЯРЭНКА Улад­зі­мір Кан­стан­ці­навіч — элек­тра­ман­цёр лі­ней­ных збу­да­ван­няў элек­тра­су­вязі і пра­вад­но­га вяш­чан­ня вы­твор­ча­га ўпраў­лен­ня су­вязі і ін­фар­ма­ты­кі РУП “Вы­твор­чае аб’яд­нанне “Бе­ла­рус­наф­та”; ПАШКОЎ Сяр­гей Аляк­сандравіч — ды­р­эк­тар Бе­ла­рус­ка­га га­за­пе­ра­пра­цоў­ча­га за­во­да РУП “Вы­твор­чае аб’яд­нанне “Бе­ла­рус­наф­та”; РАГАЛЕВІЧ Аляк­сандр Улад­зі­міравіч — выш­ка­ман­таж­нік-элек­тра­ман­цёр выш­ка­ман­таж­на­га ўпраў­лен­ня РУП “Вы­твор­чае аб’яд­нанне “Бе­ла­рус­наф­та”; САМУСЕЎ Ана­толь Аляк­сандравіч — ма­шы­ніст уста­ноўкі ўз­буд­ж­эн­ня сей­сміч­ных сі­г­на­лаў упраў­лен­ня па­ля­вых сей­сма­раз­ве­дач­ных ра­бот РУП “Вы­твор­чае аб’яд­нанне “Бе­ла­рус­наф­та”; ФІЛІПОВІЧ Галі­на Васі­льеў­на — член Паста­ян­най ка­місіі Па­ла­ты прад­стаўнікоў На­цы­я­наль­на­га схо­ду Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь па дзяр­жаў­ным бу­даўніц­тве, мяс­цо­вым са­ма­кіра­ван­ні і рэ­гла­мен­це; ЦУБА Міка­лай Аляк­сандравіч — бу­рыльш­чык экс­плу­а­та­цый­на­га і раз­вед­валь­на­га бур­эн­ня свідравін на наф­ту і газ Светла­гор­ска­га ўпраў­лен­ня бу­ра­вых ра­бот РУП “Вы­твор­чае аб’яд­нанне “Бе­ла­рус­наф­та”; ШУМІЛЯК Ва­ле­рый Мі­хай­лавіч — за­гад­чык сек­та­ра маніто­рын­гу сей­сміч­ных пра­ек­таў і свідравін­най сей­сма­раз­вед­кі Бе­ла­рус­ка­га наву­ко­ва-даслед­ча­га і пра­ект­на­га ін­сты­ту­та наф­ты РУП “Вы­твор­чае аб’яд­нанне “Бе­ла­рус­наф­та”; ШУРПАЧ Іван Міка­ла­евіч — апе­ра­тар тэхна­ла­гіч­ных уста­но­вак наф­тахі­міч­най вы­твор­час­ці ААТ “Ма­зыр­скі наф­та­пе­ра­пра­цоўчы за­вод”;

ме­да­лём Фран­цы­ска Ска­ры­ны: АБЕЛЬ Тац­ця­на Ва­лер’еў­на — ма­стац­кі кіраўнік за­слу­жа­на­га ама­тар­ска­га ка­лек­ты­ву Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь цыр­ка імя Ва­ле­рыя Абе­ля дзяр­жаў­най уста­но­вы “Па­лац куль­ту­ры “Кас­ц­ю­коўка”; ШАДРЫНА Яў­генія Аляк­сандраў­на — ды­р­эк­тар дзяр­жаў­най уста­но­вы куль­ту­ры “За­шыр­скі куль­тур­на-спар­ты­ў­ны цэнтр”, Ель­скі ра­ён.

*** По­чет­ной гра­мо­той обл­ис­пол­ко­ма на­граж­де­ны: за мно­го­лет­ний доб­ро­со­вест­ный труд в ор­га­нах го­су­дар­ствен­но­го управ­ле­ния и вы­со­кий про­фес­си­о­на­лизм ЗУБРИЦКАЯ Ал­ла Фе­до­ров­на — за­ме­сти­тель на­чаль­ни­ка фи­нан­со­во­го управ­ле­ния Мо­зыр­ско­го рай­ис­пол­ко­ма;

за мно­го­лет­ний доб­ро­со­вест­ный труд в ре­ви­зи­он­ных ор­га­нах и до­сти­же­ние вы­со­ких ре­зуль­та­тов в ра­бо­те КУТКОВИЧ Оль­га Сер­ге­ев­на — на­чаль­ник от­де­ла кон­тро­ля и ана­ли­за в си­сте­ме тру­да и со­ци­аль­ной за­щи­ты глав­но­го кон­троль­но-ана­ли­ти­че­ско­го управ­ле­ния обл­ис­пол­ко­ма.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.