Ча­кай­це: каля­доўш­чы­кі іду­ць!

Gomelskaya Pravda - - АКЦЕНТЫ - А. РЫ­БАК, Р. СТАРОВОЙТОВ, Т. КРЮЧЕНКО

ЛОЕЎ. У шко­ле ма­стацтваў ад­кры­ла­ся вы­ста­ва “Каля­доўш­чы­кі іду­ць”. На ёй прад­стаў­ле­ны леп­шыя тво­ры на на­ва­год­нюю каляд­ную тэ­ма­ты­ку, аўта­ры якіх — са­мыя яр­кія та­лен­ты са 135 ця­пе­раш­ніх вуч­няў. Гэта кар­ці­ны, ра­бо­ты як вы­яў­лен­ча­га, так і дэка­ра­ты­ў­на­прыклад­но­га ма­стацтва. Вы­ста­ва, пад­рых­та­ва­ная пад кіраўніцтвам пе­да­го­га Ган­ны Ве­ра­ме­ен­кі, пра­цуе ў фае шко­лы і ра­дуе не толь­кі яе на­вуч­эн­цаў, а і шмат­лікіх гас­цей.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.