Лід­зія ДОЛБІКАВА

Gomelskaya Pravda - - ЛІТАРАТУРНАЯ ГАСЦЕУНЯ -

Кінь у ле­та жыц­ця пра­мя­ня­мі за­кру­ча­ны невад І збя­ры ў ім юнацтва, ўсю віль­га­ць па­ла­ю­чых рос, Усе мроі, над­зеі ў па­гля­дах на яс­нае зор­нае неба, Во­дар траў з-пад ка­сы, што сця­лі­ла пад но­гі па­кос. Збя­ры рос­сып зар­ніц се­на­жац­цю пра­пахлай па­рою, Сму­гу бэ­за­вай ночы і млос­ны ма­лоч­ны світа­нак, Ўсю ма­жор­ную сут­на­сць з ад­ным без­да­кор­ным ге­ро­ем, Дзе гар­тае ста­рон­кі і твой зміла­ва­ны і ка­зач­ны ра­нак. Буд­зе доб­рым улоў: пах дзя­цін­ства, цу­ке­рак і хле­ба, Ма­мін по­гляд, і го­лас, утуль­на­га до­му цяп­ло... Толь­кі ве­дай: вяр­тац­ца ад па­мя­ці тр­э­ба З поў­ным нева­дам слёз, што бы­ло і так хут­ка прай­шло.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.