Пра­гра­ма канды­да­та ў дэпу­та­ты Па­ла­ты прад­стаўнікоў На­цы­я­наль­на­га схо­ду Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь па Гро­дзен­скай­КЦ­эн­траль­най вы­бар­чай ак­ру­зе №51 САРАНЧУКОВА Вад­зі­ма Улад­зі­міраві­ча

Grodzenskaya Prauda - - выборы-2016 -

Окруж­ная из­би­ра­тель­ная ко­мис­сия Грод­нен­ско­го-За­не­ман­ско­го из­би­ра­тель­но­го окру­га № 49 со­об­ща­ет, что  в пе­ри­од с 17 ав­гу­ста по 23 ав­гу­ста 2016 го­да на спе­ци­аль­ный из­би­ра­тель­ный счет кан­ди­да­та в де­пу­та­ты Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей На­ци­о­наль­но­го со­бра­ния Республики Бе­ла­русь ше­сто­го со­зы­ва Дро­бу­ша Дмит­рия Ана­то­лье­ви­ча по­сту­пи­ло 550,00 бе­ло­рус­ских руб­лей. Из­рас­хо­до­ва­но 520,80 бе­ло­рус­ско­го руб­ля.  в пе­ри­од с 17 ав­гу­ста по 23 ав­гу­ста 2016 го­да на спе­ци­аль­ный из­би­ра­тель­ный счет кан­ди­да­та в де­пу­та­ты Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей На­ци­о­наль­но­го со­бра­ния Республики Бе­ла­русь ше­сто­го со­зы­ва Го­стя­е­вой Жан­ны Ми­хай­лов­ны по­сту­пи­ло 117,00 бе­ло­рус­ских руб­лей. Из­рас­хо­до­ва­но 50,00 бе­ло­рус­ских руб­лей.  в пе­ри­од с 17 ав­гу­ста по 23 ав­гу­ста 2016 го­да на спе­ци­аль­ный из­би­ра­тель­ный счет кан­ди­да­та в де­пу­та­ты Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей На­ци­о­наль­но­го со­бра­ния Республики Бе­ла­русь ше­сто­го со­зы­ва Па­це­ви­ча Сер­гея Леон­тье­ви­ча по­сту­пи­ло 210,00 бе­ло­рус­ских руб­лей. Из­рас­хо­до­ва­но 0 бе­ло­рус­ских руб­лей. Окруж­ная из­би­ра­тель­ная ко­мис­сия Грод­нен­ско­го-Ок­тябрь­ско­го из­би­ра­тель­но­го окру­га № 50 со­об­ща­ет, что  в пе­ри­од с 17 ав­гу­ста по 23 ав­гу­ста 2016 го­да на спе­ци­аль­ный из­би­ра­тель­ный счет кан­ди­да­та в де­пу­та­ты Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей На­ци­о­наль­но­го со­бра­ния Республики Бе­ла­русь ше­сто­го со­зы­ва Ру­са­ка Вик­то­ра Ро­му­аль­до­ви­ча по­сту­пи­ло 510,00 бе­ло­рус­ских руб­лей. Из­рас­хо­до­ва­но 508,44 бе­ло­рус­ско­го руб­ля. Окруж­ная из­би­ра­тель­ная ко­мис­сия Грод­нен­ско­го-Цен­траль­но­го из­би­ра­тель­но­го окру­га № 51 со­об­ща­ет, что  в пе­ри­од с 17 ав­гу­ста по 23 ав­гу­ста 2016 го­да на спе­ци­аль­ный из­би­ра­тель­ный счет кан­ди­да­та в де­пу­та­ты Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей На­ци­о­наль­но­го со­бра­ния Республики Бе­ла­русь ше­сто­го со­зы­ва Ки­рьяк Ли­лии Вац­ла­вов­ны по­сту­пи­ло 410,00 бе­ло­рус­ских руб­лей. Из­рас­хо­до­ва­но 322,80 бе­ло­рус­ско­го руб­ля. Окруж­ная из­би­ра­тель­ная ко­мис­сия Грод­нен­ско­го-Ле­нин­ско­го из­би­ра­тель­но­го окру­га № 52 со­об­ща­ет, что  в пе­ри­од с 17 ав­гу­ста по 23 ав­гу­ста 2016 го­да на спе­ци­аль­ный из­би­ра­тель­ный счет кан­ди­да­та в де­пу­та­ты Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей На­ци­о­наль­но­го со­бра­ния Республики Бе­ла­русь ше­сто­го со­зы­ва Бо­всю­ка Ни­ко­лая Ио­си­фо­ви­ча по­сту­пи­ло 360,00 бе­ло­рус­ских руб­лей. Из­рас­хо­до­ва­но 360,00 бе­ло­рус­ских руб­лей.  в пе­ри­од с 17 ав­гу­ста по 23 ав­гу­ста 2016 го­да на спе­ци­аль­ный из­би­ра­тель­ный счет кан­ди­да­та в де­пу­та­ты Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей На­ци­о­наль­но­го со­бра­ния Республики Бе­ла­русь ше­сто­го со­зы­ва Дол­го­шей Та­ма­ры Сер­ге­ев­ны по­сту­пи­ло 1050,00 бе­ло­рус­ских руб­лей. Из­рас­хо­до­ва­но 549,60 бе­ло­рус­ско­го руб­ля. Ме­ди­цин­ские пунк­ты бу­дут ра­бо­тать на всех из­би­ра­тель­ных участ­ках во время вы­бо­ров де­пу­та­тов Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей, со­об­щил БелТА на­чаль­ник от­де­ла ор­га­ни­за­ции ме­ди­цин­ской за­щи­ты при чрез­вы­чай­ных си­ту­а­ци­ях Ми­ни­стер­ства здра­во­охра­не­ния Бе­ла­ру­си Олег Пан­чук. «На всех из­би­ра­тель­ных участ­ках бу­дут ра­бо­тать мед­пунк­ты. При необ­хо­ди­мо­сти воз­мо­жен вы­зов бри­га­ды ско­рой ме­ди­цин­ской по­мо­щи. Так­же бу­дут вы­де­ле­ны ре­зерв­ные кой­ки в боль­ни­цах», – ска­зал Олег Пан­чук.

По его сло­вам, в свя­зи с про­ве­де­ни­ем пар­ла­мент­ских вы­бо­ров пе­ред Мин­здра­вом по­став­лен ряд за­дач. Глав­ные из них – ор­га­ни­за­ция ме­ди­цин­ско­го обес­пе­че­ния, осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­но­го са­ни­тар­но­го над­зо­ра в ме­стах про­ве­де­ния вы­бо­ров и со­зда­ние усло­вий для го­ло­со­ва­ния на вы­бо­рах па­ци­ен­тов, на­хо­дя­щих­ся на ле­че­нии в боль­ни­цах. Вітаю, сяб­ры! Я – Вад­зім Са­ран­чу­коў, стар­шы­ня Га­рад­зен­скай ар­гані­за­цыі Пар­тыі БНФ і ваш канды­дат у сё­лет­нюю кам­панію па ак­ру­зе №51.

Я – юрыст, спе­цы­я­ліст па спад­чын­ным пра­ве, ра­мес­нік, экс­перт па рэ­гія­наль­ным развіц­ці, бе­ла­рус­кі на­цы­я­наліст, ра­зам з жон­кай мы вы­хоў­ва­ем трох на­шых сы­ноў.

Пар­тыя БНФ і я аса­бі­ста вель­мі ўд­зяч­ныя вам за тыя ча­ты­ры хвілі­ны, якія вы буд­зе­це мяне чы­та­ць.

Мяне ча­ста пы­та­ю­ць: на­во­шта ты ід­зеш у пар­ла­мент? Што ты зробіш для люд­зей? Ты адра­ман­ту­еш да­ро­гі? Ты пад­ні­меш за­роб­кі ці знізіш ко­шт на пра­езд?

Я вель­мі не люб­лю ка­за­ць НЕ, але за­раз – ме­навіта той ва­ры­янт. Я не зма­гу бу­да­ва­ць дзі­цячыя пля­цоўкі, пар­кі ці за­круч­ва­ць лям­пач­кі ў пад’ез­дах. І ні­вод­ны дэпу­тат не змо­жа! Канды­да­ты, якія да­ю­ць сён­ня та­кія абя­цан­кі, Вітаю, ша­ноў­ныя га­рад­зен­цы! Я – Ва­ле­рый Кі­сель, сяб­ра Пар­тыі БНФ і ваш канды­дат у дэпу­та­ты. Я – ды­р­эк­тар пра­ект­най ар­гані­за­цыі, экс­перт па са­ма­кіра­ван­ні і рэс­таўра­цыі ар­хіт­эк­тур­най спад­чы­ны, бе­ла­рус­кі на­цы­я­наліст. Мае прод­кі – літві­ны – воль­ныя мяш­чане і шлях­та Вя­ліка­га княст­ва Літоўска­га.

Мяне ча­ста пы­та­ю­ць: на­во­шта ты ід­зеш у пар­ла­мент? Бо вы­ба­раў ня­ма і дэпу­тат ужо прызна­ча­ны. Яго функ­цы­яй буд­зе толь­кі за­ц­вяр­джа­ць патр­эб­нае Пр­эзід­эн­ту. Па­ла­та – дэка­ра­цыя, а не рэаль­ны ор­ган за­ка­на­даўства. За 4 га­ды пад­рых­та­ва­ла толь­кі тры ўлас­ныя за­ко­ны. За што мы са сваіх па­дат­каў пла­цім ім за­роб­кі па 17 мі­льё­наў?! Мой вы­ступ – спро­ба на­га­да­ць пра тое, для ча­го патр­эб­ны дэпу­та­ты. про­ста спе­ку­лю­ю­ць на праб­ле­мах на­шай краі­ны.

Пар­тыя БНФ лічы­ць ас­ноў­ным пры­ярыт­этам аба­ро­ну на­цы­я­наль­ных ін­тар­э­с­аў краі­ны: за­бес­пяч­энне палітыч­най, вай­с­ко­вай, эка­на­міч­най ды ін­фар­ма­цый­най неза­леж­на­сці Бе­ла­русі, ад­наў­ленне дэ­мак­ра­тыч­най сіст­эмы кіра­ван­ня ды пе­ра­ход да но­вай эка­на­міч­най ма­д­элі. Ме­навіта гэта – функ­цыя пар­ла­мен­та.

Але Бе­ла­русі патр­эб­ны са­праўд­ны пар­ла­мент, дзе бе­ла­рус­кі на­род бу­ду­ць прад­стаў­ля­ць сі­лы, здоль­ныя да­ць ад­пор лю­бым аван­ту­рам, спы­ні­ць зд­зек з люд­зей і не да­пус­ці­ць здра­ды на­цы­я­наль­ным ін­тар­э­с­ам.

Пар­тыя БНФ мае план рэфор­маў, якія даз­во­ля­ць рэалі­за­ва­ць прын­цып «Не на­род для ўра­ду, а ўрад для на­ро­ду!». МЫ МАЕМ ПРАГРАМУ ПЕРШЫХ КРОКАЎ:  Да вы­хаду з кры­зі­су – нія­кіх но­вых збо­раў ды па­дат­каў. Трыз­ненне з па­дат­ка­мі на «дар­ма­е­даў» ці па­доб­ны­мі павін­на бы­ць спы­не­на.  Мы пра­вяд­зем ра­зум­ную пры­ва

ты­за­цыю дзяр­ж­ма­ё­мас­ці.  Мы за­бяс­пе­чым сва­бо­ду ды пад­т­рым­ку ма­ло­му і сяр­эд­ня­му біз­не­су.  Мы вер­нем рэаль­ную пры­ват­ную ўласна­сць на зям­лю для бе­ла­ру­саў.  Ство­рым умо­вы для вяр­тан­ня бе­ла­ру­саў, што пра­цу­ю­ць за мя­жой.  Мы пад­т­ры­ма­ем ін­сты­тут сям’і, спы­нім вы­міранне бе­ла­рус­кай на­цыі.  Пра­вяд­зем рэфор­му пен­сій­най

сіст­эмы.  Бе­ла­русь павін­на вый­с­ці з

Еўразій­ска­га са­ю­за.  На­ша краі­на выйдзе з АДКБ, мы ўма­цу­ем бе­ла­рус­кае вой­ска ды сіст­эму на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі.  Вы­далім з Бе­ла­русі за­меж­ныя вай­с­ко­выя аб’ек­ты – ней­траль­ны ста­тус краі­ны– гэта га­ран­тыя, што вай­на не вер­нец­ца ў наш дом. Усё гэта мы ве­да­ем, як зра­бі­ць, і зробім пас­ля та­го, як ад­но­вім у Бе­ла­русі са­праўд­ны пар­ла­мент, калі ра­зам з ва­мі вер­нем бе­ла­ру­сам ПРА­ВА ВЫБІРАЦЬ!

На гэтым мож­на бы­ло б скон­чы­ць, вы­ба­раў сва­бод­ных, ад­кры­тых і дэ­мак­ра­тыч­ных у на­шай краіне ня­ма! Але, што яш­чэ горш, у нас ня­ма га­ран­ты­яў ас­ноў­ных абя­цан­каў сён­няш­няй ула­ды – спа­кою, бяс­пе­кі, ста­біль­на­сці.

За 200 кіла­мет­раў ад на­ша­га до­ма ід­зе вай­на. Са­праўд­ная. Там гі­ну­ць люд­зі. Кож­ны дзень. І гэта вай­на раз­вя­за­на на­шым «стратэ­гіч­ным са­юз­ні­кам» – Крам­лём су­пра­ць на­шай кроў­най су­сед­кі Украі­ны.

Бліц­кры­гу не ат­ры­ма­ла­ся, тан­кі па Кіе­ве не пра­е­халі. Ві­да­воч­на, што дан­бас­кая аван­ту­ра кож­ны дзень на­пруж­вае кіраўніцтва Расіі.

Пры чым тут мы? Пра гэта не ка­жу­ць па тэле­ба­чан­ні. Дз­ве вай­с­ко­выя ба­зы РФ на тэ­ры­то­рыі на­шай краі­ны (ніх­то не ба­чы­ць ана­ло­гіі з Се­ва­сто­па­лем?). Тэр­мі­но­вая пе­радыс­ла­ка­цыя вай­с­ко­вых злуч­эн­няў расій­с­кай ар­міі пад Клін­цы і Сма­ленск.

А на па­чат­ку на­ступ­на­га го­да ў іх так­са­ма вы­ба­ры пр­эзід­эн­та. Вель­мі хо­чац­ца спад­зя­вац­ца, што для ўз­ды­му пат­ры­я­тыч­на­га на­строю расіян не спатр­эбіц­ца ма­лень­кая пе­ра­мож­ная вай­на.

Вай­на, да якой мы не га­то­вы ні ма­раль­на, ні тэхніч­на. Цэн­траль­ныя тэле­ка­на­лы кан­тра­лю­юц­ца з Мас­к­вы, клю­ча­выя асо­бы ў вой­ску – расіяне. Нам 25 га­доў рас­па­вя­да­ю­ць пра брац­кія на­ро­ды, але Украі­на да 2014 г. так­са­ма бы­ла брац­кай і Кіеў – ма­ць га­ра­доў рус­кіх. І ніх­то не мог па­ве­ры­ць, што расій­скаўкраін­ская вай­на маг­чы­ма…

Бог даў нам сваю зям­лю. Даў ро­зум, раз­важ­лі­вас­ць і пра­ца­ві­тас­ць. Даў шанц жы­ць па сва­ёй волі так, як мы лічым патр­эб­ным.

Мы павін­ны па­мя­та­ць, што гэты шанц – ён важ­ней­шы за лям­пач­кі ў пад’ез­дах і пры­ду­ма­ных сяброў з ка­мя­нём за спі­ной. Ну аль­бо з наф­та­вай тру­бой і балі­стыч­ны­мі ра­ке­та­мі.

Ме­навіта пра гэта паві­нен ду­ма­ць пар­ла­мент! Най­вы­ш­эй­шы ор­ган неза­леж­най дэ­мак­ра­тыч­най краі­ны.

Да­вай­це ніколі не за­бы­ва­ць пра гэты наш агуль­ны здаб­ы­так – на­шу Ба­ць­каўш­чы­ну!

Жы­ве Бе­ла­русь!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.