Вы­езд­ные при­е­мы граж­дан по лич­ным во­про­сам про­ве­дут:

19 де­каб­ря с 15.00 до 17.00 гла­ва ад­ми­ни­стра­ции Ле­нин­ско­го рай­о­на г. Грод­но Иван Ива­но­вич КУРМАН. 20 де­каб­ря с 15.00 до 17.00

Grodzenskaya Prauda - - АФІЦЫЙНА -

Участак №33 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №22 г. Грод­на”, г. Грод­на, вул. Уруб­леўска­га, 92). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зі­ць вулі­ца Дам­броўска­га, да­мы №№50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 62А, 63, 68, 72, 72А.

Участак №34 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №22 г. Грод­на”, г. Грод­на, вул. Уруб­леўска­га, 92). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Уруб­леўска­га, да­мы №№82, 84, 86, 86/1, 88, 90, 94; Дам­броўска­га, да­мы №№57, 57А.

Участак №35 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – інт­эр­нат філія­ла №5 «Гро­дзен­скі кам­бі­нат бу­даўнічых мат­э­ры­я­лаў » ААТ “Красна­сель­ск­буд­мат­э­ры­я­лы”, г. Грод­на, вул. Ба­гуц­ка­га, 2А). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Ба­гуц­ка­га, да­мы №№2, 2А, 4, 6, 8, 10; Ка­ма­ро­ва, да­мы №№5, 22А.

Участак №36 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №7 г. Грод­на”, г. Грод­на, вул. Кур­ча­та­ва, 7). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Кур­ча­та­ва, да­мы №№1, 3, 5, 9, 11, 13, 15; Ка­ма­ро­ва, да­мы №№26, 28.

Участак №37 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – УА “Гро­дзен­скі дзяр­жаў­ны ка­ледж тэхнікі, тэхна­ло­гій і ды­зай­на”, г. Грод­на, вул. Гор­ка­га, 86). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Гор­ка­га, да­мы №№88, 90, 92, 94, 96; Кур­ча­та­ва, да­мы №№4, 6, 8.

Участак №38 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – вуч­эб­ны кор­пус УА “Гро­дзен­скі дзяр­жаў­ны ўнівер­сіт­эт імя Ян­кі Ку­па­лы”, г. Грод­на, вул. Уруб­леўска­га, 33). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зі­ць вулі­ца Уруб­леўска­га, да­мы №№35, 35А, 37, 39, 41, 43, 56, 60, 62, 64, 66.

Участак №39 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – вуч­эб­ны кор­пус УА “Гро­дзен­скі дзяр­жаў­ны ўнівер­сіт­эт імя Ян­кі Ку­па­лы”, г. Грод­на, вул. Уруб­леўска­га, 33). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зі­ць вулі­ца Уруб­леўска­га, да­мы №№46, 48, 50, 58, 68, 70, 72, 78, 78/1.

Участак №40 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – інт­эр­нат унітар­на­га жыл­лё­ва­га ра­монт­на­экс­плу­а­та­цый­на­га прад­пры­ем­ства Ленін­ска­га ра­ё­на г. Грод­на (да­лей – УЖРЭП Ленін­ска­га ра­ё­на г. Грод­на), г. Грод­на, вул. Ка­ма­ро­ва, 32). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зі­ць вулі­ца Ка­ма­ро­ва, да­мы №№14, 16, 18, 20, 22, 24, 32.

Участак №41 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – інт­эр­нат УЖРЭП Ленін­ска­га ра­ё­на г. Грод­на, г. Грод­на, вул. Ка­ма­ро­ва, 6). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Ка­ма­ро­ва, да­мы №№4, 6, 8, 10, 12; Гор­ка­га, да­мы №№98, 100А, 104.

Участак №42 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – кор­пус УА “Гро­дзен­скі дзяр­жаў­ны ка­ледж тэхнікі, тэхна­ло­гій і ды­зай­на”, г. Грод­на, вул. Кур­ча­та­ва, 12). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць: буль­вар Ленін­ска­га Кам­са­мо­ла, да­мы №№31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; вулі­ца Уруб­леўска­га, да­мы №№7, 7А.

Участак №43 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Лі­ц­эй №1 г. Грод­на”, г. Грод­на, буль­вар Ленін­ска­га Кам­са­мо­ла, 21). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зі­ць вулі­ца Уруб­леўска­га, да­мы №№1, 5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.

Участак №44 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – УА “Гро­дзен­скі дзяр­жаў­ны ка­ледж ма­стацтваў”, г. Грод­на, буль­вар Ленін­ска­га Кам­са­мо­ла, 23). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць: вулі­ца Дам­броўска­га, да­мы №№3, 5, 7, 9, 11, 13; буль­вар Ленін­ска­га Кам­са­мо­ла, да­мы №№13, 15, 23, 25, 29.

Участак №45 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – га­лоў­ны кор­пус УА “Гро­дзен­скі дзяр­жаў­ны ме­ды­цын­скі ўнівер­сіт­эт”, г. Грод­на, вул. Гор­ка­га, 80). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зі­ць буль­вар Ленін­ска­га Кам­са­мо­ла, да­мы №№3, 7, 9, 11, 19, вулі­ца Гор­ка­га, 80.

Участак №46 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – га­лоў­ны кор­пус УА “Гро­дзен­скі дзяр­жаў­ны ме­ды­цын­скі ўнівер­сіт­эт”, г. Грод­на, вул. Гор­ка­га, 80). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зі­ць буль­вар Ленін­ска­га Кам­са­мо­ла, да­мы №№4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 26А.

Участак №47 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ЖЭС № 13 УЖРЭП Ленін­ска­га ра­ё­на г. Грод­на, г. Грод­на, вул. Дзяр­жын­ска­га, 113А). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зі­ць вулі­ца Дзяр­жын­ска­га, да­мы №№127, 127А, 127/1, 129, 131, 135, 135А, 143, 149, 151, 167, 169; Дзе­вя­тоўка.

Участак №48 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – УА “Гро­дзен­скі дзяр­жаў­ны пра­фесія­наль­ны элек­трат­эхніч­ны ка­ледж імя І. Шчас­на­га”, г. Грод­на, вул. Дзяр­жын­ска­га, 41/2). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зі­ць вулі­ца Дзяр­жын­ска­га, да­мы №№25, 31, 35/1, 41/2, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 63, 65, 67, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109.

Участак №49 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №28 г. Грод­на”, г. Грод­на, вул. Бры­ке­ля, 11). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Бры­ке­ля, да­мы №№13, 21/1, 21/2, 21/3, 23/1, 23/2, 23/3, 25/1, 25/2, 25/3; Таў­лая, да­мы №№12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Участак №50 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №28 г. Грод­на”, г. Грод­на, вул. Бры­ке­ля, 11). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Бры­ке­ля, да­мы №№14, 16, 18, 20; Лі­мо­жа, да­мы №№18, 20, 20/1, 22, 24, 26.

Участак №51 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №28 г. Грод­на”, г. Грод­на, вулі­ца Бры­ке­ля, 11). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Бры­ке­ля, да­мы №№7А, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4; Лі­мо­жа, да­мы №№2, 4, 6.

Участак №52 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Гім­на­зія №6 г. Грод­на”, г. Грод­на, вул. Дзяр­жын­ска­га, 103/2). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Дзяр­жын­ска­га, да­мы №№115, 117, 119, 121, 123, 123/1, 125; Лі­мо­жа, да­мы №№1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 9.

Участак №53 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Гім­на­зія №6 г. Грод­на”, г. Грод­на, вул. Дзяр­жын­ска­га, 103/2). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Дзяр­жын­ска­га, да­мы №№95, 95/1, 95/2, 111, 113; Бры­ке­ля, да­мы №№3, 5; Лі­мо­жа, да­мы №№10, 14, 16; Таў­лая, да­мы №№32/2, 32/3.

Участак №54 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №32 г. Грод­на”, г. Грод­на, вул. Лі­мо­жа, 11). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Бры­ке­ля, да­мы № № 22/ 5, 22/ 7; Лі­мо­жа, да­мы №№13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 17/2, 17/3; Кур­ча­та­ва, да­мы №№34/1, 34/2; Таў­лая, да­мы №№44, 46Б, 46В, 46Г, 46Д, 50В.

Участак №55 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №32 г. Грод­на”, г. Грод­на, вул. Лі­мо­жа, 11). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Таў­лая, да­мы №№32/1, 34/1, 34/2, 34/3, 36/1, 42, 42А; Кур­ча­та­ва, да­мы №№34/3, 34/4, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 40, 44, 46.

Участак №56 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №36 г. Грод­на”, г. Грод­на, вул. Кур­ча­та­ва, 43). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Лі­мо­жа, да­мы №№17/1, 28, 28А; Кур­ча­та­ва, да­мы №№26, 28, 38; Таў­лая, да­мы №№46А, 50Г, 54, 56; Ма­лыш­чын­ская, дом №. 10, 10А, 21, 23, 24;

Участак №57 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №36 г. Грод­на”, г. Грод­на, вул. Кур­ча­та­ва, 43). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Лі­мо­жа, да­мы №№21, 23, 23А, 27/1, 27/2, 27/3; Таў­лая, да­мы №№46, 48, 50, 50А, 62, 64; Ма­лыш­чын­ская, да­мы №№2, 2А, 2В, 4, 4А, 8, 8А, Кур­ча­то­ва, да­мы №№45, 47.

Участак №58 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №27 г. Грод­на”, г. Грод­на, вул. Лі­мо­жа, 46). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Лі­мо­жа, да­мы №№32, 34, 36, 38, 41, 42, 48, 48А, 50; Дзяр­жын­ска­га, да­мы №№157, 161, 165; Таў­лая, да­мы №№74, 82.

Участак №59 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №27 г. Грод­на”, г. Грод­на, вул. Лі­мо­жа, 46). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Дзяр­жын­ска­га, да­мы №№139, 153, 155, 163; Лі­мо­жа, да­мы №№37, 37А, 43, 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 49, 51; 2-гі за­ву­лак Дзяр­жын­ска­га, да­мы №№3, 7, 9, 11.

Участак №60 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №27 г. Грод­на”, г. Грод­на, вулі­ца Лі­мо­жа, 46). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Бе­лыя Ро­сы, да­мы №№1, 1А, 3, 3А, 7, 11, 13, 15, 19; Лі­мо­жа, да­мы №45А, 45Б, 48Б, 48В, 48/1, 48/2, 53; 2-і за­ву­лак Дзяр­жын­ска­га, да­мы №№1А, 1Б, 5, 13.

Участак №61 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №27 г. Грод­на”, г. Грод­на, вулі­ца Лі­мо­жа, 46). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Бе­лыя Ро­сы, да­мы №№21, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 53; Таў­лая, дом №78; Дзяр­жын­ска­га, дом №133А; 2-і за­ву­лак Дзяр­жын­ска­га, да­мы №№15, 17, 19, 21.

Участак №62 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №27 г. Грод­на”, г. Грод­на, вулі­ца Лі­мо­жа, 46). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Ма­лыш­чын­ская, да­мы №№5, 7, 9, 13, 15, 17, 27, 27А; Таў­лая, да­мы №№68, 70, 72; Бе­лыя Ро­сы, да­мы №№9, 23, 25, 55, 57, 65, 67, 71, 71А; Лі­мо­жа, дом №31, 31А, 35, 39; 2-і за­ву­лак Дзяр­жын­ска­га, дом №23.

Участак №63 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – клуб філія­ла №5 “Гро­дзен­скі кам­бі­нат бу­даўнічых мат­э­ры­я­лаў ААТ “Красна­сель­ск­буд­мат­э­ры­я­лы”, г. Грод­на, вул. Гор­ка­га, 100). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Гор­ка­га, да­мы №№106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144; Гран­дзіц­кая; Са­на­тор­ная; Бія­ла­гіч­ная; Ме­рац­кая Заста­ва; Са­калі­ная; Акр­эс­ная; Ка­пліч­ная; Вуч­нёўская; Мяс­ніц­кая; Шыд­лоўска­га; Гож­ская; за­вул­кі: 1-ы, 2-і Гран­дзіц­кія; мікра­ра­ён ін­ды­ві­ду­аль­най жыл­лё­вай за­бу­до­вы г. Грод­на За­ры­ца.

Участак №64 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №32 г. Грод­на”, г. Грод­на, вул. Лі­мо­жа, 11). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Таў­лая, да­мы №№3, 25, 26А, 26Б, 26Г, 28А, 28Д, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 35, 36А, 36Б, 37, 37/1, 38, 38Б, 39, 40, 44А, 44Б, 61, 63, 67, 67А; Буд­зён­на­га, да­мы №№102, 104; За­ба­ла­ць; Куль­бац­кая; За­па­вет­ная; Ла­пен­каўская; Ма­лоч­ная; Дуб­ро­вен­ская; Ас­фальт­ная; Ар­жа­ная; Пан­чан­кі; Лынь­ко­ва; Гор­ная; Ра­дуж­ная; Эк­за­тыч­ная; Ба­бі­на Га­ра; Ста­ра­ма­лыш­чын­ская; Бу­кет­ная; Астра­вок; Пад­кры­жа­кі; Пад­кры­жац­кая; Чаш­чаў­ля­ны; Вя­сёл­ка­вая; за­ву­лак Ма­лыш­чын­скі.

Участак №65 (мес­ца зна­ход­жан­ня ўчаст­ко­вай ка­місіі і па­мяш­кан­ня для га­ла­са­ван­ня – ДУА “Сяр­эд­няя шко­ла №36 г. Грод­на”, г. Грод­на, вул. Кур­ча­та­ва, 43). Ва ўчастак для га­ла­са­ван­ня ўва­х­од­зя­ць вулі­цы: Таў­лая, да­мы №№52, 52А, 52Б; Ма­лыш­чын­ская, да­мы №№12, 31, 33, 39, 41, 43; Кур­ча­та­ва, да­мы №№30, 32; Бе­лыя Ро­сы, да­мы №73, 79, 81, 83, 85. Кіраўнік ад­міністра­цыі І.І. КУРМАН Кіраўнік спраў ад­міністра­цыі С.Р. РАПІН К СВЕДЕНИЮ  в ГУО «На­чаль­ная шко­ла №1 г. Грод­но» по ад­ре­су: г. Грод­но, ул. Се­ра­фи­мо­ви­ча, 66 –  в СООО «Ме­бель-Не­ман» по ад­ре­су: г. Грод­но, ул. Гас­па­дар­чая, 9, при­ем­ная – за­ме­сти­тель гла­вы ад­ми­ни­стра­ции Ле­нин­ско­го рай­о­на г. Грод­но Дмит­рий Вик­то­ро­вич МИХАЛЬСКИЙ.  21 де­каб­ря с 16.00 до 18.00 в ГУО «Дет­ский сад №18 г. Грод­но» по ад­ре­су: г. Грод­но, ул. Б.Тро­иц­кая, 41 – за­ме­сти­тель гла­вы ад­ми­ни­стра­ции Ле­нин­ско­го рай­о­на г. Грод­но Алек­сандр Ми­хай­ло­вич КОВШ. Пред­ва­ри­тель­ная за­пись на при­ем осу­ществ­ля­ет­ся по те­ле­фо­ну 72-26-20 еже­днев­но с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кро­ме суб­бо­ты, вос­кре­се­нья.  19 де­каб­ря с 17.00 до 18.00 в об­ще­жи­тии ОАО «Грод­но­пром­строй» (2-й пер. Бе­лу­ша, 12) – за­ме­сти­тель гла­вы ад­ми­ни­стра­ции Ок­тябрь­ско­го рай­о­на г. Грод­но Еле­на Пет­ров­на КОЖЕМЯКИНА.  21 де­каб­ря с 17.00 до 18.00 в об­ще­ствен­ном пунк­те охра­ны пра­во­по­ряд­ка №9 (ул. Вол­ко­ва, 10) – за­ме­сти­тель гла­вы ад­ми­ни­стра­ции Ок­тябрь­ско­го рай­о­на г. Грод­но Жан­на Ана­то­льев­на ГРИЦКЕВИЧ. Пред­ва­ри­тель­ная за­пись осу­ществ­ля­ет­ся по те­ле­фо­ну: 8 (0152) 52-52-34 в ра­бо­чие дни с 8.00 до 17.00, обе­ден­ный пе­ре­рыв – с 13.00 до 14.00.  21 де­каб­ря с 9.00 до 11.00 в зда­нии ОАО «Грод­но­рай­а­гро­сер­вис» по ад­ре­су: Грод­но, ул. По­не­мунь­ская, 27 и с 11.30 до 13.30 в зда­нии ООО «БелДревМе­бель» по ад­ре­су: Грод­но, ул. Кар­ско­го, 2А глав­ный пра­во­вой ин­спек­тор Грод­нен­ской об­ласт­ной ор­га­ни­за­ции Бе­ло­рус­ско­го проф­со­ю­за ра­бот­ни­ков мест­ной про­мыш­лен­но­сти и ком­му­наль­но-бы­то­вых пред­при­я­тий Оль­га Вла­ди­ми­ров­на КАЛИНКА про­ве­дет при­е­мы граж­дан. Во время при­е­мов бу­дет про­во­дить­ся пря­мая ли­ния с на­се­ле­ни­ем по те­ле­фо­нам: 8 (0152) 75-55-68 (ОАО «Грод­но­рай­а­гро­сер­вис») и 8 (0152) 74-68-51 (ООО «БелДревМе­бель»). Обра­тив­ши­е­ся мо­гут за­дать во­про­сы, ка­са­ю­щи­е­ся разъ­яс­не­ния норм за­ко­но­да­тель­ства, ре­гу­ли­ру­ю­щих сфе­ру тру­до­вых и свя­зан­ных с ни­ми пра­во­от­но­ше­ний. Пред­ва­ри­тель­ная за­пись на при­ем осу­ществ­ля­ет­ся по те­ле­фо­нам: 8 (0152) 74-1982, 72-32-81, 72-34-91 с 9.00 до 16.30 в ра­бо­чие дни.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.