Па­жа­дан­ні біску­па Гро­дзен­ска­га Аляк­сандра Каш­кеві­ча на свя­та Бо­жа­га На­ра­дж­эн­ня і Но­вы год

Уміла­ва­ныя ў Хры­с­це Па­ну бра­ты і сёст­ры!

Grodzenskaya Prauda - - В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ -

У свя­ты Бо­жа­га На­ра­дж­эн­ня з глы­біні на­шых сэр­цаў мы ўз­носім да Ня­бес­на­га Ай­ца гімн удзяч­на­сці і лю­бо­ві: “Хва­ла на вы­шы­нях Бо­гу, а на зям­лі су­па­кой люд­зям до­брай волі!” (Лк 2, 14)

Езус Хры­стус прых­од­зі­ць у гэты свет, пры­мае ча­ла­ве­чую пры­ро­ду і ста­но­віц­ца ад­ным з нас, каб мы па­ве­ры­лі, што Бог са­праў­ды бліз­ка, што Яго лю­боў не ве­дае ме­жаў і што Яго най­вя­лік­шае жа­данне – ада­ры­ць нас усіх паў­на­той збаў­лен­ня.

Ня­хай свя­ты Бо­жа­га На­ра­дж­эн­ня пра­маў­ля­ю­ць да нас усёй мо­цай над­зеі і ра­дас­ці. Ня­хай у на­шых сэр­цах па­се­ляц­ца мір і ра­дас­ць, даб­ры­ня і мілас­эр­на­сць, цяр­плі­вас­ць і чу­лас­ць.

У гэты свя­точ­ны час скла­даю вам, да­ра­гія бра­ты і сёст­ры, мае са­мыя сар­д­эч­ныя він­ша­ван­ні. Ня­хай Но­ва­на­род­жа­ны Сын Бо­жы адо­рвае кож­на­га шчод­рым бла­га­слаў­лен­нем, доб­рым зда­роўем і ўся­ля­кі­мі патр­эб­ны­мі лас­ка­мі.

За­п­эўні­ваю вас усіх, да­ра­гія ды­я­ц­эзіяне, у ма­ёй малітве, жа­даю вя­сё­лых, ра­дас­ных, поў­ных над­зеі і ап­ты­міз­му свя­таў Бо­жа­га

пас­пя­хо- На­ра­дж­эн­ня, а так­са­ма шчаслі­ва­га, ва­га, ба­га­та­га Бо­жым бла­га­слаў­лен­нем

Но­ва­га 2018 го­да!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.