З Велі­код­на­га він­ша­ван­ня Аляк­сандра Каш­кеві­ча, біску­па Гро­дзен­ска­га

Grodzenskaya Prauda - - FRONT PAGE -

Уміла­ва­ныя ў Хры­с­це Па­ну бра­ты і сёст­ры! Да­ра­гія ды­я­ц­эзіяне! Хры­стус увас­крос! Алілуя!

Гэтае пас­ланне ра­дас­ці і над­зеі гучы­ць сён­ня ў на­шых сэр­цах. У Пас­халь­най та­ям­ні­цы Мукі, Смер­ці і Увас­кра­ш­эн­ня зд­зейс­ніла­ся спра­ва на­ша­га збаў­лен­ня: Езус Хры­стус на­за­ў­сё­ды пе­ра­мог усе сі­лы зла, гра­ху і смер­ці, а сэр­цы сваіх вы­знаў­цаў на­поўніў над­зе­яй цал­кам но­ва­га жыц­ця ў веч­на­сці. Увас­кро­слы Хры­стус за­ста­ец­ца з на­мі, пілі­г­ры­муе з на­мі па шля­хах жыц­ця, з’яў­ля­ец­ца на­шым Па­нам і Збаў­цам у кож­ным мес­цы і ў кож­ны час.

Жа­даю ўсім вам, да­ра­гія бра­ты і сёст­ры, глы­бо­ка­га спазнан­ня незвы­чай­най бліз­кас­ці Па­на і Яго бяс­кон­цай лю­бо­ві. Ня­хай Хры­стус Увас­кро­слы ўма­цуе ў кож­ным з нас над­зею і ажы­ві­ць ве­ру. Ня­хай сва­ёй лас­кай ня­стом­на ад­кры­вае на­шы сэр­цы на моц Яго лю­бо­ві, на дар мі­ру, пра­ба­ч­эн­ня і па­яд­нан­ня. Яд­на­ю­чы­ся ду­хоў­на ў пе­ра­жы­ван­ні Велі­код­най ра­дас­ці, жа­даю вам усім, да­ра­гія ды­я­ц­эзіяне, Бо­жа­га бла­га­слаў­лен­ня, до­бра­га зда­роўя і шчод­рас­ці ўся­ля­кіх лас­каў ад Увас­кро­сла­га Збаў­цы.

Вя­сё­лых свя­таў!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.